Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 990/20

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon/fax:326 741 437 (dále Vás navede automat)


Emaily MŠ

 • Email ředitelky MŠ Hany Henyšové: reditelka@msjak.cz

  • Vyřizování úředních záležitostí, agendy školy, komunikace se zákonnými zástupci, apod.

  • V případě schůzky se předem domluvit, nejlépe emailem.


 • Email hospodářky MŠ Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

  • Informace ohledně stravného a školného, náhradní stravování (alergie), potvrzení pro odpočet z daní, apod.

  • Úřední hodiny – každé pondělí od 14:30 do 17:00 hod.


 • Email pro odhlášky (kuchyň): odhlasky@msjak.cz

  • odhlašování dětí z docházky a přihlašování – nejpozději do7:30 hod.

  • vždy uvést třídu dítěte, jméno, termín odhlášení od – do a důvodWeb MŠ: nové stránky MŠ od 1.9.2020 na doméně www.msjak.cz

 • Původní stránky naleznete nyní na doméně old.msjak.cz a budou funkční do konce září 2020.TŘÍDNÍ SCHŮZKY – ZÁŘÍ 2020


Podklady pro třídní schůzky sestavila ředitelka MŠ.

Vycházela ze

 • Školního řádu mateřské školy platného od 1.9.2020, aktuálních směrnic a ŠVP (školního vzdělávacího programu).

Dále z pokynů k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

 • Organizace poskytování vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021, podmínky provozu MŠ a hygienická opatření.

  • Zpracováno podle

   • Manuálu MŠMT ,,Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ vydaného 17. srpna 2020 a ,,aktualizace manuálu“ vydaného dne 24. srpna 2020.

   • Doporučení MZd - Hygienická a protiepidemická opatření a tzv. semafor pro oblast školství vychází z doporučení MZd.

 • V případě změny opatření ze strany MŠMT, MZd a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS, např. změna stupně pohotovosti, tzv. semafor, vydá ředitelka dodatek k provozu MŠ.


Doporučuji prostudovat tyto pokyny – učitelky na třídách budou vyžadovat jejich dodržování.

Pokyny budou platné po dobu trvání protiepidemických opatření v ČR nebo do odvolání.


Kontaktní údaje

 • Všichni rodiče a zákonní zástupci provedou na svých třídách kontrolu adres a svých kontaktních údajů v Evidenčních listech a nahlásí učitelkám platná telefonní čísla a emailové adresy – vycházíme z pokynu MŠMT. 1. Informace


Informace týkající se provozu školky jsou na hlavních nástěnkách v přízemí u vchodů.

 • Jsou zde informace ředitelky, hospodářky a vedoucí kuchyně.

Informace od učitelek jednotlivých tříd naleznete na nástěnkách v šatnách.

Jsou v provozu Webové stránky. Loňské fotografie budou vymazány do konce září a paní učitelky začnou na Web umísťovat aktuální fotografie.

 • Na Webu naleznete pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021 ,,Organizace poskytování vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021, podmínky provozu MŠ a hygienická opatření.“, směrnice, školní řád, ŠVP, soupisku divadel a akcí MŠ, projekty MŠ, projekty ze Šablon II a naplánované Projektové dny v MŠ a mimo MŠ, informace o kroužcích a třídách MŠ – vše je průběžně aktualizováno.


V přízemí MŠ a na hlavních nástěnkách rodiče najdou:

 • pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021 ,,Organizace poskytování vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021, podmínky provozu MŠ a hygienická opatření.“

 • Školní řád mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 • ŠVP a Charakteristiku školy a ŠVP

 • Směrnici pro vedení a zpracování stravného a školného ve školním roce 2020/2021

 • Školné pro školní rok 2020/2021

 • Režim dne – provoz mateřské školy

 • Informační leták do MŠ Vaše dítě potřebuje

 • Pravidla společného soužití v mateřské škole

 • Požární poplachovou směrnici

 • Požární evakuační plán

 • Jídelní lístek

 • Seznam alergenů

 • Následně zde budou informace o omezení či přerušení provozu MŠ, zápise apod.


Ve venkovních vitrínách jsou informace k aktuálnímu období.


V šatnách učitelky oznamují akce tříd – divadla, výlety, soutěže a vše co se týká provozu jejich třídy.


 1. Formuláře


Na začátku roku se podepisují formuláře opravňující učitelky a MŠ k některým činnostem, úkonům.

Platnost souhlasu je 1 školní rok:

 • seznámení se školním řádem a organizačními podmínkami a hygienickými opatřeními v MŠ (vychází z metodického pokynu MŠMT pro školní rok 2020/2021)

 • souhlas s prohlídkou hlavy dítěte

 • souhlas s konzumací potravin přinesených z domova

Platnost souhlasu je 5 let:

 • Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Týká se zveřejňování fotografií dítěte, apod., dle obsahu formuláře. Vychází z GDPR.

 • Nově se podepisuje u dětí, které nastoupily do MŠ od 1.9.

Platnost podpisu pro konkrétní aktivitu:

 • účast na třídní schůzce, apod.

 • před výlety se podepisuje souhlas s výletem a v případě, že jde o delší výlet, souhlas se způsobem stravování na výletě

 • před omezením provozu se podepisuje nahlášená docházka dítěte

 • před přerušením provozu z organizačních, či technických důvodů se zajišťuje, aby byli všichni rodiče informováni – nepřítomní telefonicky


 1. Pravidla provozu v MŠ, práva a povinnosti


Jsou zakotvena ve Školním řádu.

Ředitelka doporučuje zákonným zástupcům prostudovat si celý Školní řád.

Ve školním řádu najdete tyto informace (stručný výtah):


Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Popsána

  • práva dětí na kvalitní předškolní vzdělávání

  • na fyzicky a psychicky bezpečné prostření

  • na respektování individuality každého dítěte


Základní práva zákonných zástupců

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

 • Na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných


Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Řádně se vzdělávat

 • Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 • Šetrně zacházet s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovat ostatní majetek mateřské školy


Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky)

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné


Povinné předškolní vzdělávání

 • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., § 34a, zavedl s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání a zavedl individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

 • K prázdninovému provozu na jinou mateřskou školu se přijímají pouze děti zaměstnaných rodičů, což prokazují potvrzením zaměstnání na přední straně Evidenčního listu. V případě, že Evidenční list toto potvrzení neobsahuje, může být vyžadován doklad o zaměstnání.


Ukončení vzdělávání dítěte jestliže

 • se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny – vždy je nutno dítě omluvit učitelkám nebo na email kuchyně

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy –vyzvedává dítě po provozní době

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.


Úplata za předškolní vzdělávání

je pro období od 1.9.2020 do 31.8.2021 stanovena na 520 Kč měsíčně.

 • Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání se poskytuje za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.

 • Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Od úplaty je osvobozen

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost opakovaně prokáže řediteli mateřské školy.

 • V případě že zákonný zástupce dítěte splňuje podmínky pro osvobození od úplaty, podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty a prokáže tuto skutečnost každé čtvrtletí předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutím o přiznání sociálního příplatku a to nejpozději do poloviny následujícího kalendářního měsíce daného čtvrtletí.


Úplata za školní stravování dětí

Pro školní rok 2020/2021 je stanoveno stravné ve výši:

 • Věková skupina strávníků do 6 let: 38,- Kč

dopolední svačina – 9,- Kč, oběd – 20,- Kč, odpolední svačina – 9,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD) 40,- Kč

dopolední svačina – 10,- Kč, oběd – 20,- Kč, odpolední svačina – 10,- Kč


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. (od 1.9.2020 do 31.8.2021)

Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním způsobem na účet MŠ číslo:

30015 - 437001399/0800 - K platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, jméno a třídu.

 • Variabilní symbol vašeho dítěte je uveden na přihlášce ke stravování nebo vám ho oznámí hospodářka MŠ.

 • V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně.

 • Platby musí být na účet připsány nejpozději 15. den v měsíci, který předchází měsíci, pro který je platba určena.

 • Opakované neuhrazení platby za stravné a školné je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.


Evidence dítěte

K evidenci slouží Evidenční list dítěte:

 • Doporučujeme nechat si ho potvrdit u svého zaměstnavatele.

 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař.

Zákonní zástupci nahlásí každou změnu v důležitých údajích:

 • místo trvalého pobytu, telefon, změnu zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, kdo dítě vyzvedává a hlásí změny zdravotního stavu dítěte vyžadující např. změnu stravování, změny v individuálním přístupu

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. Řídíme se nařízením GDPR


Způsob přihlašování a odhlašování:

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň - 326 741 437 (dále vás vede automat)

 • přímo učitelce na třídě

 • emailem na kuchyň odhlasky@msjak.cz

Na týž den nejpozději do 7:30 hod.

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň –odhlasky@msjak.cz

 • V případě neodhlášení dítěte či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen řídit se platným školním řádem a vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence do 3 dnů.

 • U předškolních dětí a dětí s OŠD se absence zaznamenává do omluvného listu.

 • Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.


Provoz mateřské školy jeod 6:30 do 17:00 hod. Režim dne je vyvěšen na hlavních nástěnkách.

 • Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).


Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé a při předání, informují o jeho zdravotním stavu.

 • Vyskytne-li se u dítěte infekční či jiné závažné onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně nahlásí v mateřské škole.

 • Dále jsou zákonní zástupci povinni nahlásit výskyt vší, aby mohla být provedena nezbytná hygienická opatření.

 • Při příznacích akutního onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, dále výskyt vší apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Dítě je po dobu, než je vyzvednuto zákonným zástupcem izolováno od ostatních dětí a je mu zajištěn dohled.

NOVĚ je dle pokynu z MŠMT vyžadováno při návratu do MŠ potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.

 • V průběhu docházky do MŠ zákonní zástupci hlásí změny zdravotního stavu dítěte vyžadující např. změnu stravování, změny v individuálním přístupu.

 • Zákonní zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve vlastním zájmu předávají ředitelce mateřské školy zprávy z odborných vyšetření ve ŠPZ, SPC atd.

 • Podávání dlouhodobě užívaných léků je pouze na základě písemného doporučení lékaře a písemně sepsané dohody s MŠ.

 • Ostatní běžnou léčbu si zajišťuje rodič sám v domácím prostředí.


Dohled nad dětmi

Vykonává učitelka od doby, kdy dítě převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Dítě musíte předat a převzít osobně.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte:

 1. Při jednorázovém vyzvednutí dítěte, předá rodič učitelce vlastní rukou podepsaný souhlas s vyzvednutím dítěte a s informací o převzetí odpovědnosti za dítě od doby vyzvednutí pověřenou osobou. Uvede se jméno dítěte, které má být vyzvednuto, den a přibližný čas vyzvednutí, identifikační údaje pověřené osoby a převzetí odpovědnosti.

 2. Pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z MŠ nezletilý sourozenec ve věku od 12-ti let výše, sepíšete na začátku roku pověření.

 3. V případě, že si budete nechávat přivádět nebo vyzvedávat dítě ,,Routou“ přidáte učitelce na třídě kam Vaše dítě dochází, sepsanou dohodu.

 4. V případě, že Vaše dítě bude docházet na kroužky, předáte MŠ písemné pověření k vyzvedáváním Vašeho dítěte lektorem příslušného kroužku. Bude založeno jako příloha Evidenčního listu.


Zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

Například při sportovních činnostech, výletech zajišťují bezpečnost dětí provozní zaměstnanci mateřské školy, kteří jsou s ní v pracovně právním vztahu.

Dohled nad dětmi na škole v přírodě je stanoven zvláštním předpisem.

Do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi.


Opatření při úraze

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.


Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Náš vzdělávací program je zaměřen na prevenci vzniku sociálně patologických jevů.

 • Projekt ,,Zdravě sebevědomí“ - projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey


Zacházení s majetkem mateřské školy a bezpečnostní opatření

MŠ vede děti k ochraně a správnému zacházení s majetkem školy.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.


Zabezpečení budovy

Školní budova zůstává  po celý průběh dne uzavřena. Před vstupem do MŠ se zákonní zástupci nahlásí do venkovního telefonu svým jménem na příslušné třídě. Pak teprve jsou vpuštěni do prostor MŠ.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Po ukončení provozu MŠ je budova zakódována a tím připojena na pult centrální ochrany.

Venkovní areál ráno a večer odemyká a zamyká paní školnice. Z bezpečnostních důvodů se při pobytu dětí na hřištích uzamykají vstupní branky do MŠ – vstup je přes zvonek.

Všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!

Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.


 1. Další důležité informace:


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV:

 • ,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Profilace ŠVP: (Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ)

 • Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Cílem profilace je:

 • Znát své okolí, umět se v něm pohybovat, umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam. Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.


Spaní na třídách

V době pro spaní se učitelky na třídách řídí režimem dne, který je pro ně závazný a svým obsahem odpovídá, jak hygienickým normám na dobu pro plnění jednotlivých režimových činností, tak metodickým doporučením (týká se nespacích aktivit).


Organizace školního roku

Začátek školního roku 2020/2021 připadá na úterý 1. září 2020

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.


Prázdninový provoz bude včas oznámen. Docházka na prázdniny se nahlašuje do května 2021.


Omezení provozu v MŠ – dochází ke spojování tříd - zjišťuje se docházka na dny:

 • V době podzimních prázdnin ZŠ - jsou hlášeny na 29.10.2020 a 30.10.2020

 • V době vánočních prázdnin - budou zahájeny v ZŠ ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021 na celé období

 • V době jednodenních pololetních prázdnin ZŠ - připadnou na pátek 29. ledna 2021

 • V době jarních prázdnin ZŠ, které jsou hlášeny od 8.3.2021 do 14.3.2021 - na celý týden

 • V době velikonočních prázdnin ZŠ - připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Případná další omezení provozu budou vždy včas nahlášena.


Přerušení provozu z technických důvodů.

Zatím nemáme nahlášeny žádné provozní důvody k přerušení provozu.

 • Přerušujeme v případě – přerušení dodávky vody, tepla, elektrické energie.


Kroužky – Nejsou součástí vzdělávací činnosti školy, nejsou obsaženy v ŠVP

Termín kdy začne kroužek, si stanoví lektorky. Začátek od 14:30 na třídě B2.

 • Dětský aerobik hravou formou – vede paní učitelka Šárka Farkašová – sudé ÚT

 • Tvořivé hry pro děti – vede paní učitelka Veronika Červeňáková – liché ÚT

 • Hrátky se slovíčky – vede paní učitelka Iveta Melicharová – liché PO

 • Předškoláček – vede Mgr. Andrea Pánková – sudé PO

 • Koumáci v akci – vede paní učitelka Veronika Červeňáková – lichý ČT

 • Angličtina s rodilým mluvčím – zajišťuje Routa – v pátek v MC

  • Rodiče si zajistí u Routy formulář ,,Souhlas s vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku pro školní rok 2020/2021 a předají ho prostřednictvím učitelek ředitelce MŠ. Učitelky kopii přiloží ho k EL.

 • Učitelky zajistí ,,Souhlas s vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku pro školní rok 2020/2021 a přiloží k EL.

Děti s povinnou školní docházkou si v případě návštěvy kroužků mimo MŠzajistí potvrzení o docházce na kroužek od pořádající organizace a předají ho prostřednictvím učitelek ředitelce MŠ. Učitelky kopii přiloží ho k EL.


Škola v přírodě – 30.5.2021 – 4.6.2021pouze pro předškoláky – cena cca 3500 Kč

 • mladší děti pouze jako náhradníci-


MŠ zajišťuje:

 • divadelní představení, letové ukázky dravců a sov, apod. dle rozpisu na nástěnkách

 • návštěvy Městské knihovny, KD, Muzea a další, besedy s Městskou policií apod.

 • Předškolní děti v době před zápisem navštíví obě ZŠ.

 • Děti se účastní soutěží vyhlášených místními organizacemi.

 • Fotografování dětí 2x ročně – na podzim a na jaře

 • Výlety - Společné výlety a výlety jednotlivých tříd se zajišťují v průběhu roku.

Rodiče jsou informováni učitelkami na svých třídách. Rodiče vždy potvrdí účast na výletu podpisem. Doprava autobusy s pásy.

 • Akce jsou hrazeny zákonnými zástupci.


MŠ vyhlásila nové projekty:

,,Zdravě sebevědomí“

 • MŠ vyhlašuje tento projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí:

 • Projekt vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey

,,Čteme dětem ve školce“

 • MŠ vyhlašuje tento projekt v rámci spolupráce školy a rodiny:

Motto: Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku. Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.

Na třídách je možné v době před spaním číst dětem ze své oblíbené knihy – od 12:15 hod.

,,Tvoříme pro babičky a dědečky“

 • MŠ vyhlašuje tento projekt v rámci péče o seniory:

Výroba přáníček apod. k různým příležitostem, předání atd.


Třídní fond, osobní potřeby a další potřeby dětí v MŠ

K uhrazení ceny divadel a ostatních akcí se využívá fond třídy

Je navrhnut počáteční vklad ve výši 300 Kč. (Nechat schválit výši vkladu rodiči i v případě, že vybíráte méně.) Fond vybírají a evidenci vedou učitelky na třídách.

Osobní potřeby

Učitelky upřesní své požadavky na potřeby, úložný box či tašku na VV a požadavky na věci a oblečení do šatny.

K odchodu dětí odpoledne na školní zahradu rodiče dětem pořídí sáček na cvičky, či malý batoh na osobní věci.


Šablony OPVVV II - plníme v průběhu roků 2019/2020/2021

2.1/1 Školní asistent – personální podpora – asistentka je v roce 2020/2021 na třídě A3

Dokončujeme plnění –

 • 2.1/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost

 • 2.1/6 e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: inkluze

Plánujeme - 2.1/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Realizujeme – viz. rozpis na webu a nástěnkách – aktivity jsou hrazeny z projektu EU

 • 2.1/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – plněno na třídě A1 a C1

 • 2.1/12 Projektový den ve škole – absolvují děti ze všech tříd

 • 2.1/13 Projektový den mimo školu – absolvují děti ze všech tříd

 • 2.1/15 Komunitně osvětová setkávání


Prosíme rodiče, aby se

 • řídili platnými vydanými nařízeními

  • Organizace poskytování vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021, podmínky provozu MŠ a hygienická opatření.

  • ,,Školním řádem mateřské školy pro školní rok 2020/2021“

 • zavírali vstupní dveře z důvodu bezpečnosti, nezajišťovali dveře zarážkou

 • nepouštěli do budovy cizí osoby

 • používali návleky a nevstupovali s kočárky do vstupních prostor

 • kola a koloběžky ukládali do příslušných stojanů (nepatří do školky ani přivázané k topení apod.)

 • nekouřili v areálu MŠ a nevodili psy do areálu MŠ

 • nezůstávali v areálu MŠ po 12-té hodině – rušíte nás při spaní

 • nezůstávali v areálu MŠ odpoledne, prosíme o využívání veřejných hřišť

 • Všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!

 • Paní ředitelka prosí rodiče, aby jí v případě, že s ní potřebují hovořit, nechali vzkaz u učitelek na třídě, případně předem napsali email.

 • Paní ředitelka učí ve třídě B2.


V Čelákovicích, 31.8.2020, Hana Henyšová, ředitelka