Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 ČelákoviceŠkolní řád mateřské školy


Č.j.: 949/20

Platnost školního řádu od 1.9.2020.


Zpracovala ředitelka Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace,

v souladu s § 30 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dne 25.8.2020.

Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne 25.8.2020, č.j.: 951/20.

Ruší se předchozí verze školního řádu č.j.: 947/19 ze dne 27.8.2019.


V Čelákovicích, 25.8.2020, Hana Henyšová, ředitelka

Články školního řádu:

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.   Způsob předávání informací a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

  1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

  2. Základní práva zákonných zástupců

  3. Povinnosti zákonných zástupců

  4. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

  5. Způsob předávání informací a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

1.6. Pravidla pro vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 1. Provoz a vnitřní režim školy.

  1. Přijímání k předškolnímu vzdělávání a ukončení vzdělávání

   1. Přijímání k předškolnímu vzdělávání

   2. Ukončení vzdělávání

  2. Platby v mateřské škole

   1. Úplata za předškolní vzdělávání

   2. Úplata za školní stravování

  3. Evidence dítěte

   1. GDPR

  4. Provoz mateřské školy

 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

   1. Dohled nad dětmi

   2. Počty dětí ve třídách mateřské školy

   3. Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka

   4. Opatření v průběhu vzdělávacích činností

   5. Opatření při pobytu dětí venku

   6. Opatření při sportovních akcích, výletech, škole v přírodě a akcích mimo školu

   7. Opatření při úraze

  2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 3. Podmínky zacházení s majetkem školy.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení. Způsob předávání informací a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Z této vzájemné spolupráce vyplývají i práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

  1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

a)Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

b)Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …)

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …)

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, …)

  1. Základní práva zákonných zástupců

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 • konzultovat výchovné i jiné problémy dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

  1. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno

 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky)

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

  1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Při pobytu v mateřské škole děti a zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

 • řídí se školním řádem mateřské školy

 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi – docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

1.5. Způsob předávání informací a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je vyvěšen na hlavních nástěnkách.

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod/odchod dětí do mateřské školy a jejich předání/převzetí ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 • Výsledky vzdělávání dětí jsou průběžně během roku vyhodnocovány a zaznamenávány do tzv. ,,záznamových listů“, které jsou uloženy na třídě, a na vyžádání může zákonný zástupce nahlédnout do záznamového listu svého dítěte.

 • Hodnocení výsledků vzdělávání respektuje individualitu každého jednotlivého dítěte.

 • Učitelky na příslušných třídách nejméně 3x za školní rok svolávají zákonné zástupce k třídním schůzkám, besídkám či setkáním, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s vedením mateřské školy.

 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy, vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, ve kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 • Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při převzetí/předávání dítěte zákonnému zástupci, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

1.6. Pravidla pro vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Výsledky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných jsou průběžně během roku písemně vyhodnocovány na základě míry podpůrných opatření, která jsou dítěti poskytována.

a)Hodnocení a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Od září 2016 došlo ke změně vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak § 16 a §17 školského zákona.

 • Pokud je dítě vzděláváno podle doporučení školského poradenského zařízení, které vycházelo z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných budou vykazována podpůrná opatření vycházející z původní i nové legislativy. Pokud je v podpůrných opatřeních požadován IVP, rodiče ho po vypracování schválí a 2x do roka bude provedeno hodnocení výsledků vzdělávání podle IVP. Na vyžádání do něho může zákonný zástupce nahlédnout.

 • V případě realizace podpůrných opatření I. stupně v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, se vypracuje jednoduchý a strukturovaný plán pedagogické podpory, který nastaví pro tyto děti pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, poskytování motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, která obvykle vyplývají z tempa vývoje dítěte. Rodiče o vypracování plánu nežádají, ale po jeho vypracování podpisem stvrdí, že s ním byli seznámeni. Podpůrná opatření se začnou poskytovat neprodleně po vypracování plánu. Po třech měsících bude plán vyhodnocen. Opatření má podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte.

 • Pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory nebyla dostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů.

 • Pokud bude u dítěte podezření na závažnější problémy (např. lehké mentální postižení, dyslexii, sluchové postižení, obtíže způsobené neznalostí vyučovacího jazyka apod.), bude zákonným zástupcům neprodleně doporučeno vyšetření ve ŠPZ. Pro další postup budou rozhodující informace v doporučení vydaném poradenským zařízením, které škola obdrží.

 • Při zajišťování podpůrných opatření II. – V. stupně se postupuje v souladu s   § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb .

Ředitelka školy bude zajišťovat spolupráci s poradenským zařízením (PPP nebo SPC). Pokud mělo dítě zpracovaný plán pedagogické podpory, předá ho poradenskému zařízení (může ho předat osobně, poštou nebo oskenovat a poslat emailem). Poradenské zařízení s ní bude před doporučením konkrétních podpůrných opatření komunikovat.

 • Poradenské zařízení má právo vyžádat si informace o dosavadním průběhu vzdělávání dítěte (zejména údaje ze školní matriky). Poradenští pracovníci se také budou dotazovat na možnosti zajištění podpůrných opatření a také na to, jaká podpůrná opatření už škola

poskytuje jiným dětem (např. zda ve škole už působí asistent pedagoga a pokud ano, jaký má úvazek apod.). Před vydáním doporučení pracovníci poradenského zařízení seznámí

prověřeného pracovníka školy s výčtem podpůrných opatření, která budou stanovena v doporučení.

 • V případě, že postup poradenského zařízení nebude zahrnovat konzultaci se školou, nebo se v doporučení objeví opatření, která nebyla se školou předem projednána apod., může se škola do 30 dnů obrátit na revizní orgán (Národní ústav pro vzdělávání), který postup poradenského zařízení prošetří.

 • Po obdržení doporučení ŠPZ a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce začne škola bezodkladně poskytovat doporučená podpůrná opatření. Nejzazší doba pro zahájení poskytování PO je 4 měsíce. Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ.

 • Škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Četnost se stanoví dle výčtu podpůrných opatření.

 • V doporučení ke vzdělávání dítěte je uvedena délka jeho platnosti, včetně předpokládané kontroly.

 • Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

 • V případě, kdy jsou na návrh ŠPZ dětem poskytována podpůrná opatření formou pomoci dalších pedagogických pracovníků (asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka nebo speciálního pedagoga) vychází školské poradenské zařízení zejména z náročnosti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dále také z počtu dětí například pokud školka nemůže snižovat počty dětí v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 • Ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.

 • Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usiluje škola o zajištění nápravy. V případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 • Pokud dítě již v minulosti bylo vyšetřeno v poradenském zařízení a škola má k dispozici doporučení (např. tzv. doporučení k integraci) vydané před 1. 9. 2016, musí nejpozději do dvou let dojít k novému vyšetření, na základě kterého budou dítěti stanovena nová nároková podpůrná opatření.

b)V případě nadaných žáků, provádí zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.

 • Vzdělávání se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení.

 • Při vypracování se spolupracuje s ŠPZ a dále zákonným zástupcem žáka.

 • ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje zákonnému zástupci a škole poradenskou podporu.

 1. Provoz a vnitřní režim školy.

  1. Přijímání k předškolnímu vzdělávání a ukončení vzdělávání

   1. Přijímání  k předškolnímu vzdělávání

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě novely zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon) ve znění zákona č. 167/2018 Sb. se s účinností od 1.9.2018 ruší text § 34, odst. 3, který měl nabýt účinnosti k 1.9.2020 a je nahrazen textem

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., § 34a, zavedl s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání a zavedl individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2018 se bude týkat dětí starších tří let).

Mění se termín zápisu k povinné školní docházce (PŠD) v základní škole a podání žádosti o odklad PŠD. Stanovuje se termín zápisu do MŠ. Jsou stanoveny spádové obvody pro MŠ.

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.

a)Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok podle § 34 odst. 2, 3, 4, 5, 6 a

§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, probíhá:

 • V období od 2. května do 16. května v termínu určeném po předchozí domluvě se zřizovatelem a to po dobu 2 dní.

 • Od ledna 2017 má místně příslušný obecní úřad povinnost mateřské škole poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané mateřské škole.

 • O zápise jsou zákonní zástupci opakovaně informováni v místním tisku, na webových stránkách, na informačních tabulích a na nástěnkách.

 • Přihlášku obdrží zákonní zástupci v mateřské škole v předem stanoveném termínu.

 • Děti jsou přijímány podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy.

 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka mateřské školy.

 • Děti mají dostatečně dlouhou dobu k adaptaci. V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců.

 • S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí starších tří let pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude přijímat všechny děti starší tří let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě na základě doporučení praktického lékaře, který potvrdí, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami) rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (Na požádání obdrží zákonný zástupce písemné vyhotovení.)

 • Po ukončení zápisu obdrží zákonní zástupci nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy poštou.

 • Ve stanoveném termínu po zveřejnění výsledků se zákonní zástupci přijatých uchazečů dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

b)Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění podle § 34a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (nabývá účinnosti 1.1.2017)

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

c)Individuální vzdělávání dítěte podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (nabývá účinnosti 1.1.2017)

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. První termín je stanoven na 1. středu v prosinci a náhradní na 2. středu.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

d)Pokud je volná kapacita, je možné podle § 34 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijmout dítě i v průběhu školního roku.

e)Ředitelka může, pokud jí to situace na mateřské škole dovolí, přijmout k docházce tzv. ,,doplňkové dítě“ a to podle § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je zde nutná vzájemná dohoda mezi zákonnými zástupci přijatého a doplňkového dítěte, která je nedílnou součástí rozhodnutí, stanovující pravidla docházky dětí do mateřské školy.

f)Podle § 34 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy k tzv. ,,prázdninovému provozu“ děti z jiné mateřské školy téhož zřizovatele, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Způsob a podmínky přijímání dětí k prázdninovému provozu jsou stanoveny na základě dohody mezi ředitelkami mateřských škol, které budou prázdninový provoz zajišťovat a  jsou vydány v každém daném roce  nejpozději do 15.6.

   1. Ukončení vzdělávání

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1)Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny – vždy je nutno dítě omluvit učitelkám nebo na email

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy –vyzvedává dítě po provozní době

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

2)Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělání povinné (nabývá účinnosti 1.9.2017)

  1. Platby v mateřské škole

   1. Úplata za předškolní vzdělávání

a)Úplata za předškolní vzdělávání je pro období od 1.9.2018 do 31.8.2019 stanovena na 550 Kč měsíčně podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci, dle platné směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného pro příslušný kalendářní rok, splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

b)Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.

 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (nabývá účinnosti 1.9.2017)

c)Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ výši úplaty podle § 6 odst. 5, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji 2 měsíce předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

d)Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je od úplaty osvobozen

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost opakovaně prokáže řediteli mateřské školy.

 • V případě že zákonný zástupce dítěte splňuje podmínky pro osvobození od úplaty, podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty prokáže tuto skutečnost každé čtvrtletí předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutím o přiznání sociálního příplatku a to nejpozději do poloviny následujícího kalendářního měsíce daného čtvrtletí.

e) Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

a při rozhodování se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákonný zástupce nepředloží řediteli školy příslušní doklady, nemusí být od úplaty osvobozen.

   1. Úplata za školní stravování

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vychází se z výživových norem stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce a z rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Školní jídelna má povinnost zveřejňovat obsah alergenů v potravinách.

a)Výše stravného je stanovena pro školní rok 2018/2019 na 35,- Kč.

 • Dopolední svačina – 9,- Kč, Oběd – 17,- Kč, Odpolední svačina – 9,- Kč

b)Platby za školné a stravné probíhají bezhotovostním způsobem na účet MŠ číslo:

30015 – 437001399/0800. Každé dítě obdrží při přijetí variabilní symbol pro potřeby identifikace platby a vyplní přihlášku ke stravování. K platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, jméno a třídu. Variabilní symbol je čtyřmístný. V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně.

c)Platby dětí z jiných MŠ přijatých v souvislosti s prázdninovým provozem probíhají bezhotovostním způsobem nebo v hotovosti přímo v kanceláři u hospodářky MŠ.

(Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od zákonných zástupců. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně po vzájemné dohodě.)

d) Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci, dle platné směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného pro příslušný kalendářní rok, splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

e)Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d, ve znění pozdějších předpisů).

  1. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce vyplněný Evidenční list dítěte, který si nechají potvrdit u lékaře dítěte.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. Řídíme se nařízením GDPR

Důležité informace:

 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař.

 • Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu v důležitých údajích. Zejména místo trvalého pobytu, telefon, změnu zaměstnavatele, kdo dítě vyzvedává, apod.

 • V průběhu docházky do MŠ zákonní zástupci hlásí změny zdravotního stavu dítěte vyžadující např. změnu stravování, změny v individuálním přístupu.

 • Zákonní zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve vlastním zájmu předávají ředitelce mateřské školy zprávy z odborných vyšetření ve ŠPZ, SPC atd.

 • Podávání dlouhodobě užívaných léků je pouze na základě písemného doporučení lékaře a písemně sepsané dohody s MŠ.

 • Ostatní běžnou léčbu si zajišťuje rodič sám v domácím prostředí.

   1. GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a ochrana osobních údajů – GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679)

 • Dovolujeme si vás informovat o tom, jak škola, školské zařízení (dále jen škola) zpracovává vaše osobní údaje.

Informační povinnost správce

 • V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje.

Správcem vašich osobních údajů je:

 • Název: Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

 • Sídlo: J.A.Komenského 1586, 250 88 Čelákovice

 • IČO: 75109972

 • Podatelna (kontaktní e-mailová adresa školy): reditelka@msjak.cz

 • ID datové schránkysmsgqtp

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Jako vzdělávací zařízení, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

 • PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.

 • tel.: 724 126 741

 • Email: gdpr@skacelik.cz

 • Souhlas s výkonem funkce pověřence je vyjádřen smluvním vztahem mezi správcem osobních údajů a Skácelík EU, spol. s r. o.

 • IČO: 07081804

 • Se sídlem: Bouřilova 1105/8, 198 00 Praha 9

 • ID datové schránky: wcx8fwi

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

 • Škola vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „dítě, žák, student“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • Škola má stanovené lhůty, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, a to plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.

 • Právo na opravu

Subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

 • Právo na výmaz

Subjekt údajů může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 • Právo odvolat souhlas

Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku

Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

 • Právo na omezení zpracování

V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).

 • Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může požádat, aby obec předala subjektu údajů či třetí osobě osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Podání žádosti o informace k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů

 • Škola přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

 • Způsoby ověření totožnosti:

Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů

Přijetí žádosti prostřednictvím e-podatelny, kde je podání podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem

Ověřením totožnosti v kanceláři školy při podání žádosti

Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář, Czech Point)

 • Jiný způsob ověření není přípustný

  1. Provoz mateřské školy

a)Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hod

b)Režim dne

6:30 – 8:00  : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3, postupně na svých třídách

 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3, postupně na svých třídách

 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd, předškolní děti čistění zubů

12:00 – 12:15  : odchod dětí se zkrácenou docházkou a nespících

 • spící děti ze třídy B2 scházejí dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 a zde zůstávají až do odchodu domů

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek (od 13:45 hod. nespací aktivity)

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují dle rozpisu

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PB postupně slučují dle rozpisu

 • v 16:00 se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.

c) Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).

d) Způsob přihlašování a odhlašování:

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň – 326 741 437 (dále vás vede automat)

 • přímo učitelce na třídě

 • emailem na kuchyň – odhlasky.mskomenskeho@seznam.czodhlasky@msjak.cz (nové od 15.9.2018)

Na týž den nejpozději do 7:30 hod.

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň – odhlasky.mskomenskeho@seznam.czodhlasky@msjak.cz (nové od 15.9.2018)

 • V případě neodhlášení dítěte či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen se řídit platným školním řádem a vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence do 3 dnů.

Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.

e)Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé a při předání, informují o jeho zdravotním stavu.

 • Vyskytne-li se u dítěte infekční či jiné závažné onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně nahlásí v mateřské škole.

 • Dále jsou zákonní zástupci povinni nahlásit výskyt vší, aby mohla být provedena nezbytná hygienická opatření.

f)Při příznacích akutního onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, dále výskyt vší apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Dítě je po dobu, než je vyzvednuto zákonným zástupcem izolováno od ostatních dětí a je mu zajištěn dohled.

g)Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění podle § 34a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, (nabývá účinnosti 1.1.2017)

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v minimálním rozsahu 4 hodin denně.

 • Tato doba je stanovena na dobu od 8:00 hod do 12:00 hod.

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

 • Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu MŠ.

 • Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte:

a)V případě, že žádá o uvolnění z vyučování na dobu delší než 5 vyučovacích dní, podá písemně řediteli MŠ žádost předem, než důvod nepřítomnosti nastane.

b)V případě náhlého onemocnění, či jiné náhlé události, oznámí třídnímu učiteli tuto skutečnost nejpozději do 3 dnů. Absenci následně doloží písemně do omluvného listu.

h)Individuální vzdělávání dítěte podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, (nabývá účinnosti 1.1.2017)

 • Ředitel mateřské školy doporučí, prostřednictvím třídního učitele, zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 1. středu v prosinci, případně v náhradním termínu 2. středu v prosinci a doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. U ověření je přítomna ředitelka, třídní učitel a zákonný zástupce.

 • O ověření v náhradním termínu požádá zákonný zástupce a doloží důvod pro, který se nemůže dostavit s dítětem k ověření.

 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

   1. Dohled nad dětmi

a)Podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Mateřskou školou jsou stanoveny tyto druhy pověření:

 1. Při jednorázovém vyzvednutí dítěte, předá rodič učitelce vlastní rukou podepsaný souhlas s vyzvednutím dítěte a s informací o převzetí odpovědnosti za dítě od doby vyzvednutí pověřenou osobou. Uvede se jméno dítěte, které má být vyzvednuto, den a přibližný čas vyzvednutí, identifikační údaje pověřené osoby a převzetí odpovědnosti.

 2. Pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z MŠ nezletilý sourozenec ve věku od 12-ti let výše, vyplníte si na začátku roku dohodu. Dohodu uzavírá se zákonným zástupcem ředitelka MŠ na základě podané žádosti.

Poučení:

Podle § 31 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2014, se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. ((Způsobilost nezletilého k právním jednáním vyplívá z jeho individuální vyspělosti.))

Podle § 32 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., odst. 1, Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět. ((Zákonný zástupce tedy může pověřit nezletilého sourozence, aby vyzvedával z MŠ mladšího sourozence, pokud toto právní jednání považuje za přiměřené jeho rozumové vyspělosti. Proto přivádět a odvádět dítě z mateřské školy může takový nezletilý, který je dále schopen podat či předat náležité informace od pracovnic dětského zařízení o dítěti.))

Podle odst. 2, § 32 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

 1. V případě, že si budete nechávat přivádět nebo vyzvedávat dítě ,,Routou“ předáte učitelce na třídě kam Vaše dítě dochází, sepsanou dohodu.

 2. V případě, že Vaše dítě bude docházet na kroužky, které nevedou učitelky MŠ, dáte písemný souhlas s vyzvedáváním Vašeho dítěte lektorem příslušného kroužku.

Pověření budou založeno jako příloha Evidenčního listu.

b)Pokud si zákonný zástupce či jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do konce provozní doby , bude příslušný pedagogický pracovník postupovat v následujících krocích:

 1. pokusí se zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby kontaktovat telefonicky

 2. informuje telefonicky ředitelku školy

 3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči

 4. obrátí se na Policii ČR, kdy podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

 5. v případě opakovaného nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby zákonným zástupcem či jím pověřenou osobou, může ředitelka postupovat podle bodu 2.1.2. a přistoupit k ukončení vzdělávání dítěte pro opakované závažné porušování školního řádu.

c)Pokud bude při předání dítěte zákonný zástupce vykazovat opilost či užití návykových látek, může ve zvlášť závažných případech učitelka postupovat jako v případě nevyzvednutí dítěte.

V obou případech provede učitelka zápis do filtru a nahlásí chování ředitelce.

   1. Počty dětí ve třídách mateřské školy


Ředitelka se při stanovování počtu dětí ve třídách řídí § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno:

(odst.3) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
(odst.5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
(odst.6) Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
(odst.7) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3 a 5 se započítává vždy pouze 1 dítě.

   1. Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka

Podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše:
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

Podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., může výjimečně ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí běžných tříd, nejvýše však o 8 dětí, nebo ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let nejvýše však o 11 dětí.

Při zvýšení počtu dětí podle §5 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
Ředitelka MŠ stanoví těmito osobami provozní zaměstnance mateřské školy, kteří jsou s ní v pracovně právním vztahu.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

   1. Opatření v průběhu vzdělávacích činností

 • Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců či pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání zákonným zástupcům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 • Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

 • Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

 • Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku. Dbá, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 • Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

 • V umývárně dbá na to, aby děti nestříkaly a nerozlévaly vodu na podlahu a předchází tím riziku smeknutí a pádu.

 • Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.

 • Dítě předává zákonným zástupcům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být stálé, na určité časové období).

   1. Opatření při pobytu dětí venku

Při pobytu dětí na školní zahradě:

 • nedovolí učitelky dětem využívat bez dohledu průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu

 • při jízdě na dopravních prostředcích musí děti používat ohranné pomůcky

 • nedovolí jim samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled

 • zajišťuje dohled nad dětmi, které vykonávají hygienickou potřebu na venkovním WC

Při vycházkách:

 • učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 • učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík

 • průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.)

 • při vycházkách nosí některé děti ze skupiny bezpečnostní vesty

   1. Opatření při sportovních akcích, výletech, škole v přírodě a akcích mimo školu

 • Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí (viz bod 3.1.2.).

 • Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je zodpovědný za průběh akce a je povinen zajistit poučení dětí o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.

Proškolení dětí se provedou podle osnov vydaných k těmto účelům:

 1. Osnova, podle které provedou pedagogové před školním výletem mateřské školy proškolení a poučení dětí.

 2. Osnova, podle které provedou pedagogové před plaveckým výcvikem mateřské školy proškolení a poučení dětí.

 3. Osnova, podle které provedou pedagogové před vycházkou s mateřskou školou proškolení a poučení dětí.

 4. Osnova, podle které provedou pedagogové před pobytem na školní zahradě mateřské školy proškolení a poučení dětí.

 • Dohled nad dětmi na škole v přírodě je stanoven zvláštním předpisem.

Do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi.

Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů.

   1. Opatření při úraze

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

  1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Prevence vzniku sociálně patologických jevů

Mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek.

V rámci školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem, pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím:

 • drogové závislosti, alkoholismu, kouření,

 • kriminality, delikvence

 • virtuální závislosti (počítače, televize, video)

 • patologického hráčství (gamblerství),

 • záškoláctví

 • šikanování, vandalismu

 • xenofobie, rasismu, intolerance a antiseminismu

 • a jiných forem násilného chování

Náš vzdělávací program je zaměřen na prevenci vzniku sociálně patologických jevů:

 • důraz je kladen na vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi (ve všech činnostech)

 • techniky rozvíjení osobnosti dítěte (využívání forem a metod působení na děti, zaměření na osobnostní rozvoj a sociální chování – řešení problémových situací, divadelní představení, soutěže, výstavy, skupinové práce…)

 • dále na vytváření základů zdravého životního stylu (zdravá výživa, otužování, prostředí bez kouře, spolupráce s rodiči – schůzky rodičů, informační letáky, nástěnky…)

 • vedeme děti k šetrnému zacházení s majetkem (hračky nejsou jen mé, jsou tady kamarádi)

 • získávání pohybových dovedností, rozšiřování zájmů dětí (založení kroužků na škole, aerobik, pohybové hry – jak trávit volný čas)

 • uplatňování metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí, především dětí sociálně znevýhodněných (spolupráce celého kolektivu – povinnost pedagogů, spolupráce s odborníky – semináře,…)

 • vytvořili jsme společně s dětmi pravidla společného soužití, která nám napomáhají k řešení některých situací

 • Připravily jsme projekt ,,Zdravě sebevědomí“

MŠ vyhlašuje tento projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí:

 • Projekt vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey

Spolupracujeme v tomto směru s odborníky a dalšími organizacemi:

 • vedeme besedy s odborníky (policie, hasiči)

 • spolupracujeme s MDDM, se ZŠ a dalšími institucemi, které během školního roku budou ochotni pomoci v prevenci

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy.

Zacházení s majetkem mateřské školy a bezpečnostní opatření

a)MŠ vede děti k ochraně a správnému zacházení s majetkem školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

b)Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

c) Zabezpečení budovy. Školní budova zůstává  po celý průběh dne uzavřena. Před vstupem do MŠ se zákonní zástupci nahlásí do venkovního telefonu svým jménem na příslušné třídě. Pak teprve jsou vpuštěni do prostor MŠ.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Po ukončení provozu MŠ je budova zakódována a tím připojena na pult centrální ochrany.

d)Venkovní areál ráno a večer odemyká a zamyká paní školnice. Z bezpečnostních důvodů se při pobytu dětí na hřištích uzamykají vstupní branky do MŠ – vstup je přes zvonek.

Všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!

e)Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

g)Ve všech pavilonech a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.V Čelákovicích, 25.8.2020, Hana Henyšová, ředitelka