Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy

Č.j.: 602/23


 1. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hod .


 1. Režim dne:


6:30 – 8:00 : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd

12:00 – 12:15 : odchod nespících dětí

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dětí, nespací

klidové aktivity

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • ve 14:30 se děti ze třídy B2 rozdělují dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 (na třídě kroužky)

 • v 16:15 (15:45-Pá) se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • v 16:15 – 17:00 se děti z B1 a B3 postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.


 1. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy

do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců

 • nejpozději do 8:20 hod.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ

 • nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).


 1. Způsob přihlašování a odhlašování:

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň - 326 741 437 (dále vás vede automat)

 • přímo učitelce na třídě

 • emailem na kuchyňodhlasky@msjak.cz

Na týž den nejpozději do 7:30 hod.

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň – odhlasky@msjak.cz

 • V případě neodhlášení dítěte, či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen se řídit platným školním řádem a vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence do 3 dnů.

Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.


V Čelákovicích, 09.06.2023                                                                                                                                                                          Hana Henyšová, ředitelka