Č.j.: 386/21

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová


Vážení rodiče a zákonní zástupci.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně antigenními testy.

Dítěti, které je dítětem nebo žákem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu bude proveden jinou osobou (rodič/jiná doprovázející zletilá osoba) a který mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“),

nebo se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření,

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


 • Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021.Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

  • MŠ stanovuje testovacími dny pondělí a čtvrtek (v případě nástupu v jiném dnu, tento den)

  • Druh testu – LUPU MEDICAL – SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Imunochromatografie na koloidním zlatě)

 

 • Test se provádí v MŠ na k tomu vyhrazeném místě (přízemí na pavilonu C)

 • Na test si vyhraďte dobu cca 20 minut

 • Test provede rodič pod dohledem pedagoga, který mu test vydá a následně test vyhodnotí

 • Po dobu čekání na výsledek testu se můžete pohybovat v areálu MŠ (školní zahrada)

 • Po vyhodnocení testu se zařídíte podle jeho výsledku

  • Negativní – Dítě může do MŠ.

  • Pozitivní – Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

   • Opětovně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

   • V případě pozitivního testu v pondělí odchází pouze testované dítě.

   • V případě pozitivního testu ve čtvrtek, se vychází z konkrétní situace, tj. zda bylo dítě v předchozích 2. dnech v MŠ. Následně se postupuje podle pokynů KHS.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění

 • Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí


 • Homogenita tříd a skupin je povinná


 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí:v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

MŠ požaduje doložení potvrzení zaměstnavatele.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest

 • Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanoveno, že

  • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu


Veškeré dostupné informace k návratu dětí do škol najdete na stránkách MŠMT


Organizace provozu MŠ a hygienická opatření


Informace k nástupu do MŠ od 12. 4. 2021

 • Každý z vás, kdo bude po otevření MŠ nastupovat do školky, se musí přihlásit k docházce nejpozději do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz

 • Oznamte, či vyznačte, zda bude docházka polodenní, či celodenní.

 • Nepřihlášené děti nebudou moci být přijaty. (Nebudou mít přihlášenu stravu.)

 • Všechny děti, které budou nastupovat, musí být zdravé a bez příznaků virového, infekčního onemocnění.


Komunikace s MŠ

Zákonné zástupce žádáme o aktualizaci emailů, pokud chtějí zasílat informace jinam, případně nahlaste změny tel. čísel.

 • Přihlašování a odhlašování dětí s uvedením důvodu nepřítomnosti odhlasky@msjak.cz


Organizace provozu

 • Z organizačních důvodů bude ve třídách maximálně 15 dětí

 • Nové seznamy budou vyvěšeny

 • Třídy se nebudou slučovat


Příchod a odchod

 • Ve dnech kdy se testuje, smí přivádět dítě pouze zákonný zástupce a osoby starší 18-ti let, uvedené na evidenčním listu.

 • Zákonný zástupce se v areálu MŠ = školní zahrada i budova pohybuje v respirátoru.

 • Zákonný zástupce se v areálu a v budově MŠ pohybuje pouze nezbytně nutnou dobu pro svlečení či oblečení dítěte. Odchází, nezůstává s dětmi na průlezkách.

 • Zákonný zástupce si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.

 • Mezi ostatními zákonnými zástupci udržuje doporučený odstup 2m = např. vyčkat, až bude v šatně méně rodičů. Stejný odstup dodržuje i od učitelek.

 • Učitelky používají respirátor.

 • Je zákaz vstupu rodičů do tříd.

 • Dítě si nosí do školky batoh, či sáček, ve kterém bude mít uloženy ústenky – nebudou ležet volně v šatně – manipulovat s nimi bude pouze zákonný zástupce. Dítě bude mít 1 čistou pro případ karantény dítěte. V areálu MŠ dítě ústenku mít nemusí.

Karanténa

 • Dítě dostane ústenku, je odděleno od ostatních dětí a je voláno zákonnému zástupci.

 • Zapíše se teplota a zdravotní komplikace do ranního filtru.

 • Rodič by měl zdravotní stav dítěte konzultovat s dětským lékařem.

 • Návrat je možný po odeznění zdravotních komplikací.

 • Dítěti bude v den návratu do MŠ proveden antigenní test.

Převzetí dítěte

 • Zákonný zástupce bude informovat o zdravotním stavu dítěte.

 • Dítě si ihned po příchodu umyje ruce, pak teprve může do třídy.

 • Nepodávají se ruce.


Aktivity v MŠ

Hry, cvičení, vzdělávací aktivity

 • Bude omezeno množství stavebnic z důvodu pravidelné dezinfekce.

 • V rámci her budou dodržována běžná pravidla.

 • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále v mateřské škole umožněny

 • Pokud bude probíhat cvičení, budou zařazovány zdravotní cviky, jóga a další činnosti. Sportovní aktivity budou probíhat i při pobytu venku.

 • Vzdělávací aktivity se budou plnit v průběhu celého dne.


Pitný režim, hygiena, WC, svačina

 • Pití bude umístěno v kuchyňce.

 • Nalévá ho pouze učitelka.

 • Do umývárny smí děti pod dohledem učitelek – učitelky vždy kontrolují dodržování hygienických pravidel.

 • Je zrušeno čistění zubů.

 • Výměna ručníků probíhá 2x týdně.

 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.

 • Rozdává ho vždy učitelka.

 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Šatna, pobyt venku, hygiena, WC

 • V šatně se zdržet co nejkratší dobu.

 • Rozdělení hřišť bude podle počtu tříd.

 • Hygiena, WC, pitný režim na školní zahradě – vždy s učitelkou – kontroluje dodržování hygienických pravidel.


Oběd

 • Vše rozdává kuchařka – talíře, skleničky, příbory – používá ochranné prostředky (respirátor a rukavice).

 • Jídlo vydává dle běžných zvyklostí.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.

Odchod po obědě

 • Děti si nehrají, čekají pouze na židličce, lavičce. Odchod po obědě do 12:15 hod.


Spánek, hygiena, WC, svačina

 • Spánek nezbytně nutnou dobu.

 • Výměna pyžama 1x za týden.

 • Převlékání povlečení 1x za 3 týdny.

 • Hygiena a WC s učitelkou.

 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.

 • Rozdává ho vždy učitelka.

 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Šatna a odpolední pobyt venku

 • V šatně se zdržet co nejkratší dobu.

 • Odpoledne se do šaten již děti nevrací – využít batohy apod.

 • Využít hřiště, dle rozpisu až do odchodu dětí.


Distanční výuka

 • Na webových stránkách MŠ www.msjak.cz bude vyvěšena distanční výuka pro nepřítomné děti

 • Komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp si zajišťují učitelky tříd, které mají utvořenu skupinu – třídy B1, B2 a C1.

 • Některé třídy komunikují i prostřednictvím třídního emailu.

 • Další úkoly jsou vyvěšeny na plotech MŠ – jde o zábavné kvízy apod. – můžete zde připevnit i vaše obrázky v euroobalech.


Ošetřovné – děti, které nemají povoleno vzdělávání v MŠ – ošetřovné čerpají

 • Vzhledem k tomu, že jde o mimořádné opatření, již škola nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část vyplňuje žadatel o dávku – více ePortál ČSSZ.

 • K zadání správných údajů mateřské školy je vše uvedeno v hlavičce.


Ošetřovné – děti s povinnou předškolní docházkou – nárok na výplatu ošetřovného není

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.

 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovneHygienická opatření pro kuchyň a úklid


Kuchyň

 • Při vaření a manipulaci s potravinami se dodržují zvýšená hygienická opatření – při přebírání zboží apod.

 • Při výdeji oběda – používat respirátor, rukavice.

 • Zvýšený úklid všech prostor kuchyně, skladů, přístupových chodeb, šatny, kanceláří a WC.

 • Úklid košů minimálně 1x denně.

 • Z hygienických důvodů je povolena pouze donáška obědů a stravy ze zdravotních důvodů, tzv. individuální stravování.

 • Individuální spaní bez stravy není povoleno.


Úklid

 • Zvýšený úklid všech prostor MŠ, hygienických zařízení a WC a to včetně venkovních.

 • Pravidelné doplňování papírových ručníků a toaletních papírů.

 • Ručníčky – výměna 2x týdně.

 • Povlečení – výměna 1x za 3 týdny.

 • Úklid košů minimálně 1x denně.Při tvorbě hygienických opatření jsme vycházeli z metodiky MŠMT vydané 6. 4. 2021


Prosím o potvrzení přečtení informací krátkou zprávou. Případně pošlete dotaz, pokud něčemu nerozumíte. Přidejte jméno dítěte a třídu – děkuji.


V Čelákovicích, 8.4.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Č.j.: 351/21

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová


Vážení rodiče a zákonní zástupci.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení

  • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


 • MŠ je uzavřena od 29.3.2021 do 11.4.2021


Distanční výuka

 • Na webových stránkách MŠ www.msjak.cz bude vyvěšena distanční výuka pro třídy A1, B2, B3 a C1 – předškoláci s povinnou předškolní docházkou.

 • Zadání mohou plnit děti ze všech tříd.

 • Další úkoly jsou vyvěšeny na plotech MŠ – jde o zábavné kvízy apod. – můžete zde připevnit i vaše obrázky v euroobalech.


Komunikace s MŠ

 • Při komunikaci s ředitelkou pište na email reditelka@msjak.cz

 • Komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp si zajišťují učitelky tříd, které mají utvořenu skupinu – třídy B1, B2 a C1.

 • Některé třídy komunikují i prostřednictvím třídního emailu.


Ošetřovné

 • Vzhledem k tomu, že jde o nařízení vlády, již škola nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část vyplňuje žadatel o dávku – více ePortál ČSSZ. Důvod – uzavření školy nařízením vlády ČR.

 • K zadání správných údajů mateřské školy je vše uvedeno v hlavičce.


Informace k nástupu do MŠ po ukončení opatření

 • Budou aktualizovány dle vydaných nařízení před nástupem dětí do škol.


Školné za měsíc březen 2021

 • 520,- Kč (školné) : 23 (prac. dny) x 0 (dny MŠ v provozu) = 0,- Kč

 • Stanoveno 27.3.2021,

 • .j.: 352/21. Pro informace pište na email hospodarka@msjak.cz


Pokud by se situace v MŠ změnila, budeme vás informovat prostřednictvím webu a emailu.

Děkujeme, že v této složité době dodržujete všechna daná nařízení a těšíme se na brzké setkání.


Prosím o potvrzení přečtení informací krátkou zprávou. Přidejte jméno dítěte – děkuji.


V Čelákovicích, 27.3.2021, Hana Henyšová, ředitelka

Č.j.: 352/21

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana HenyšováAktuální informaceŠkolné za březen 2021Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení

 • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


MŠ bude na základě těchto opatření uzavřena do odvolání mimořádných opatření, z důvodu preventivních protiepidemických opatření.Na základě tohoto rozhodnutí přistupujeme ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

§ 6 odst. 5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.Pro měsíc březen 2021 je stanovena částka školné takto:


520,- Kč (školné) : 23 (prac. dny) x 0 (dny MŠ v provozu) = 0,- KčStejným způsobem budeme postupovat i v případě výpočtu školného za měsíc duben.

Výši školného následně oznámíme.Děkuji za pochopení.
V Čelákovicích, 27.3.2021, Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová


Č.j.: 331/21


Vážení rodiče a zákonní zástupci.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021

  • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


 • MŠ je uzavřena od 22.3.2021 do 28.3.2021


Distanční výuka

 • Na webových stránkách MŠ www.msjak.cz bude vyvěšena distanční výuka pro třídy A1, B2, B3 a C1 – předškoláci s povinnou předškolní docházkou.

 • Zadání mohou plnit děti ze všech tříd. Využijte i starší distanční výuku.


Komunikace s MŠ

 • Při komunikaci s ředitelkou pište na email reditelka@msjak.cz

 • Komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp si zajišťují učitelky tříd, které mají utvořenu skupinu – třídy B1, B2 a C1.


Ošetřovné

 • Vzhledem k tomu, že jde o nařízení vlády, již škola nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část vyplňuje žadatel o dávku – více ePortál ČSSZ. Důvod – uzavření školy nařízením vlády ČR.

 • K zadání správných údajů mateřské školy je vše uvedeno v hlavičce.


Informace k nástupu do MŠ po ukončení opatření

 • Každý z vás, kdo bude po otevření MŠ nastupovat do školky, se musí přihlásit k docházce nejpozději do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz

 • Nepřihlášené děti nebudou moci být přijaty. (Nebudou mít přihlášenu stravu.)

 • Všechny děti, které budou nastupovat, musí být zdravé a bez příznaků virového, infekčního onemocnění.


Pokud by se situace v MŠ změnila, budeme vás informovat prostřednictvím webu a emailu.

Děkujeme, že v této složité době dodržujete všechna daná nařízení a těšíme se na brzké setkání.


Prosím o potvrzení přečtení informací krátkou zprávou.


V Čelákovicích, 19.3.2021, Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová


Č.j.: 242/21


Vážení rodiče a zákonní zástupci.


Vláda České republiky, svým usnesením ze dne 26. února 2021 č. 200, omezuje a účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

 • MŠ je uzavřena od 27.2.2021 do 21.3.2021


Distanční výuka

 • Na webových stránkách MŠ www.msjak.cz bude vyvěšena distanční výuka pro třídy A1, B2, B3 a C1 – předškoláci s povinnou předškolní docházkou.

 • Zadání mohou plnit děti ze všech tříd. Využijte i starší distanční výuku.


Komunikace s MŠ

 • Při komunikaci s ředitelkou pište na email reditelka@msjak.cz

 • Komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp si zajišťují učitelky tříd, které mají utvořenu skupinu – třídy B1, B2 a C1.


Dobu uzavření MŠ využijeme

 • K přípravě distanční výuky, k profesnímu vzdělávání, přípravě metodických pomůcek.


Ve všech třídách proběhne ozonizace generátorem ozonu

 • Mateřská škola bude dezinfikována dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.


Ošetřovné

 • Vzhledem k tomu, že jde o nařízení vlády, již škola nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část vyplňuje žadatel o dávku – více ePortál ČSSZ. Důvod – uzavření školy nařízením vlády ČR.

 • K zadání správných údajů mateřské školy je vše uvedeno v hlavičce.


Informace k nástupu do MŠ po ukončení opatření

 • Každý z vás, kdo bude po otevření MŠ nastupovat do školky, se musí přihlásit k docházce nejpozději do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz

 • Nepřihlášené děti nebudou moci být přijaty. (Nebudou mít přihlášenu stravu.)

 • Všechny děti, které budou nastupovat, musí být zdravé a bez příznaků virového, infekčního onemocnění.


Pokud by se situace v MŠ změnila, budeme vás informovat prostřednictvím webu a emailu.

Děkujeme, že v této složité době dodržujete všechna daná nařízení a těšíme se na brzké setkání.


Prosím o potvrzení přečtení informací krátkou zprávou.


V Čelákovicích, 27.2.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 97/21Obnovení provozu

tříd A1, A3 a C1 od 25.1.2021Všichni, kteří v pondělí 25.1.2021 nastoupí:


 • Se musí k docházce přihlásit nejpozději

25.1.2021 do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz


 • Musí být bez příznaků respiračního virového onemocnění.


 • U dětí v karanténě musí být provedeny testy nařízené KHS

a dítě musí být negativní a mít ukončenu karanténu

= počet testů a délka karantény se u jednotlivých tříd liší.


O ukončení karantény budete informovat

při ranním filtru učitelku.


Prosíme omluvit děti, které nenastoupí, s informací od – do a uvedením důvodu.Jídelníček na pondělí je již vyvěšen.


Na všechny děti z Kytiček, Žirafek a Motýlků se těšíme.Sledujte webové stránky www.msjak.czV Čelákovicích, 22.1.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Upozornění : Všechny kroužky na tento týden 18.1. - 22.1. 2021 včetně Předškoláka jsou zrušeny !!!

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 69/21


KARANTÉNA

Třída C1 – Motýlci

Třída A3 – Žirafky


Na základě rozhodnutí

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,

je v mateřské škole v  karanténě


 • třída C1 – Motýlci – rozhodnutí ze dne 13.1.2021 a 15.1.2021

 • třída A3 – Žirafky – rozhodnutí ze dne 15.1.2021


Děti i pedagogové.


Po celou dobu karantény jste povinni se řídit nařízením KHS.


Z tohoto důvodu dochází k přerušení provozu

třídy C1 a A3 na dobu nezbytně nutnou.


O otevření třídy budete informováni

prostřednictvím webových stránek www.msjak.cz


Návrat do MŠ je následně možný,

na základě výsledku testu a dodržení délky karantény.


-


Na základě doporučení KHS ze dne 15.1.2021 jsou nastavena karanténní opatření ve třídě A1 – Kytičky a je zde omezen provoz.
V Čelákovicích, 15.1.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 42/21


KARANTÉNA

Třída C1 – Motýlci


Na základě rozhodnutí


Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,


je v mateřské škole v  karanténě


 • třída C1 – Motýlci – rozhodnutí ze dne 13.1.2021


Děti i pedagogové.


Po celou dobu karantény jste povinni se řídit nařízením KHS.Z tohoto důvodu dochází k přerušení provozu třídy


na dobu nezbytně nutnou.O otevření třídy budete informováni


prostřednictvím webových stránek www.msjak.cz


Návrat do MŠ je následně možný,


na základě výsledku testu a dodržení délky karantény.
V Čelákovicích, 13.1.2021, Hana Henyšová, ředitelkaMateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1480/20


Přerušení provozu MŠ

z organizačních důvodů

od 23. do 31. 12.2020


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace,

zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání

a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů

od 23. do 31. 12.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

přerušuje svůj provoz z organizačních důvodů od 23. do 31. 12.2020.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno

se zákonnými zástupci na třídách

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Na třídách proběhl sběr dat.


Odůvodnění:

Na základě vyhodnocení sběru dat,

kdy byly odhlášeny všechny děti z docházky do MŠ od 23. do 31. 12.2020,

bylo rozhodnuto o přerušení provozu MŠ.

Důvodem pro rozhodnutí rodičů je fakt,

že rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.


Opatření:

Na základě sběru dat přerušujeme provoz všech tříd

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace

od 23. do 31. 12.2020.

Zákonní zástupci zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.

Všichni zaměstnanci MŠ čerpají dovolenou, případně jiný druh volna.
V Čelákovicích, 4.12.2020, Hana Henyšová, ředitelkaMateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 147920


OMEZENÝ PROVOZ


21. a 22. 12.2020


Provoz je zajištěn na pavilonu B.


Ve třídě B1 budou děti z B1, B2 a B3.

Ve třídě B3 budou děti z A1, A2, A3 a C1.Při umístění na jiný pavilon si přineste pouze bačkory.

V případě změn bude informace vyvěšena u vstupu do MŠ.


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů dne 21. a 22. 12.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů dne 21. a 22. 12.2020.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídách

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se k omezení vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí.

Prosíme, aby tak učinili nejpozději do 11.12.2020,

aby bylo možné naplánovat přesun zbývajících dětí na třídu, která zůstane v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je fakt, že rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny a ve dnech 21. a 22. 12.2020 dochází k výraznému snížení počtu dětí na třídách.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezujeme počet tříd, které budou v provozu.

Podle počtu nahlášených dětí, budou v provozu 2 třídy mateřské školy na pavilonu B.V Čelákovicích, 4.12.2020, Hana Henyšová, ředitelka