Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1559/21


OMEZENÝ PROVOZ


ve dnech 20.12. až 22.12.2021


V provozu budou 2 třídy na pavilonu A

 • třída A1 – děti A1, A2 a A3

 • třída A3 – děti B1, B2, B3 a C1


Při umístění na jiný pavilon si přineste pouze bačkory.

V případě změny bude informace vyvěšena u vstupu do MŠ.


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů ve dnech 20.12. až 22.12.2021 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů ve dnech 20.12. až 22.12.2021.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídách

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí.

Učinili tak do 15.12.2021, aby bylo možné naplánovat provoz MŠ

a přesun zbývajících dětí na třídu, která zůstane v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je fakt, že rodiče zajišťují svým dětem jiný program

v kruhu rodiny a 20.12 až 22.12.2021 dochází k výraznému snížení počtu dětí na třídách.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezujeme počet tříd, které budou v provozu.

Podle počtu nahlášených dětí, budou v provozu 2 třídy na pavilonu A.


V Čelákovicích, 15.12.2021, Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1560/21


Přerušení provozu MŠ


z organizačních důvodů


od 23.12. do 31.12.2021Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace,

zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání

a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů

od 23.12. do 31.12.2021 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

přerušuje svůj provoz z organizačních důvodů od 23.12 do 31.12.2021.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídách

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se vyjádřili na svých třídách a nahlásili docházku dětí.

Učinili tak do 15.12.2021.


Odůvodnění:

Na základě vyhodnocení sběru dat byly odhlášeny všechny děti

z docházky do MŠ od 23.12. do 31.12.2021.

Bylo tedy rozhodnuto o přerušení provozu MŠ z organizačních důvodů.

Důvodem pro rozhodnutí rodičů je fakt,

že rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.


Opatření:

Na základě sběru dat přerušujeme provoz všech tříd

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace

od 23.12. do 31.12.2021.

Zákonní zástupci zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.

Všichni zaměstnanci MŠ čerpají dovolenou, případně jiný druh volna.


V Čelákovicích, 15.12.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1514/21

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail ředitelky MŠ Hany Henyšové: reditelka@msjak.cz

Email hospodářky MŠ Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

 • pracovní doba paní Kotkové pro veřejnost: pondělí 14:30 – 17:00 hod.

Email pro odhlášky (kuchyň): odhlasky@msjak.cz


Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného

ve školním roce 2021/2022


Dodatek č. 1, č.j.: 1514/21 ze dne 1.12.2021 ke směrnici č.j.: 854/21, ze dne 11.6.2011 ,,Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného ve školním roce 2021/2022“


S účinností od 1.1.2022 dochází ke změnám v bodě č. 3 této směrnice – Stravné a v bodě č. 4 této směrnice – Platby za stravné a školné.

 • Vycházíme z poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., s účinností od 1. září 2021.

 • Reagujeme na navýšení vstupních cen za potraviny.


Bod 3) Stravné

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Vychází se z výživových norem stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce a z rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo od 1.1.2022, na základě této vyhlášky, stravné v těchto výších:

 • Věková skupina strávníků do 6 let:

dopolední svačina – 11,- Kč, oběd – 24,- Kč, odpolední svačina – 11,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD)

dopolední svačina – 12,- Kč, oběd – 24,- Kč, odpolední svačina – 12,- Kč

 • Věková skupina strávníků 15 a více let: oběd 40,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. (od 1.9.2021 do 31.8.2022)

Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.


Bod 4) Platby za stravné a školné

Veškeré platby za stravné a školné probíhají pouze bezhotovostním způsobem na účet MŠ.

Číslo účtu: 30015 - 437001399/0800

Variabilní symbol vašeho dítěte je uveden na přihlášce ke stravování nebo vám ho oznámí hospodářka MŠ. Do poznámky k trvalé platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, celé jméno dítěte a třídu.

V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně (z důvodu identifikace plateb).

Úplatou za předškolní vzdělávání a stravování dětí se zabývá školní řád.

Výše záloh za stravné a školné

 • Děti 2 -5 let celodenní stravné a školné – 1490,- Kč

 • Děti 2 -5 let polodenní stravné a školné – 1240,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let celodenní stravné – 1060,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let – polodenní stravné – 800,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) celodenní stravné – 1150,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) polodenní stravné – 875,- Kč

 • Jiný druh omezení – cena na základě rozhodnutí ředitelky MŠV Čelákovicích, 1.12.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Připravili jsme pro vás DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ virtuálně - odkaz na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xasHyQc_SKo