Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 526/23


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

na Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizaci


Přihlášky k prázdninovému provozu

si vyzvedněte ve vaší mateřské škole Rumunská

nebo si je stáhněte z webu www.msjak.cz


odevzdejte hospodářce MŠ paní Kateřině Kotkové

v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizaci


v těchto termínech:


  • 29.05. 2023 v době od 7:00 do 8:30 a od 14:30 do 17:00 hod.

  • 05.06. 2023 v době od 7:00 do 8:30 a od 14:30 do 17:00 hod.

  • 12.06. 2023 v době od 7:00 do 8:30 a od 14:30 do 17:00 hod.


Odevzdejte:

Vyplněnou přihlášku,

oboustrannou kopii Evidenčního listu dítěte včetně kopie vyjádření lékaře,

potvrzení od zaměstnavatelů

a v případě dětí, které mají asistenta pedagoga, vyjádření ředitelky školy,

že po dobu jejich pobytu v MŠ bude přítomen asistent pedagoga.

Na místě uhraďte školné a stravné.Kritéria pro přijetí (vydaná 24.05. 2023 pod č.j.: 525/23):

K prázdninovému provozu se přijímají na dobu určitou děti z mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Čelákovice, oba rodiče jsou zaměstnáni a to podle aktuálního stavu volných míst v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizaci,

nahlášeného k 31.05. 2023.Evidenční list dítěte:

Slouží ke kontrole údajů o zaměstnanosti rodičů, jako podklad o zdravotním stavu dítěte

a jsou zde uvedeny osoby, které můžou Vaše dítě vyzvedávat z MŠ. Údaje musí být aktuální.Potvrzení od zaměstnavatele:

Rodiče, kteří nemají razítko zaměstnavatele v Evidenčním listu, doloží potvrzení.Rozhodování ředitele:

Přijímání k prázdninovému provozu se řídí § 34 odst. 11 a § 144 odst. 1 písm. e) zákona

č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel mateřské školy je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Ředitel tedy může přijmout jen určitý počet žadatelů.


V Čelákovicích, 24.05. 2023, Hana Henyšová, ředitelka