Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 989 /20Organizace poskytování vzdělávání a školských služeb

ve školním roce 2020/2021,

podmínky provozu MŠ a hygienická opatření.Zpracováno podle manuálu MŠMT

,,Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ vydaného 17. srpna 2020 a ,,aktualizace manuálu“ vydaného dne 24. srpna 2020.


Hygienická a protiepidemická opatření a tzv. semafor pro oblast školství

vychází z doporučení MZd.


V případě změny opatření ze strany MŠMT, MZd

a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS,

např. změna stupně pohotovosti, tzv. semafor,

vydá ředitelka dodatek k provozu MŠ.
Obecné informace


Provoz MŠ v plném rozsahu začne 1.9.2020, v souladu se školskými právními předpisy.

Při zahájení školního roku jsou aktualizovány kontakty na zákonné zástupce dětí a zaměstnance školy – telefonní čísla a e-maily.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, odděleních.

 • Je možné spojování tříd a pořádání společných akcí dětí z různých tříd.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do MŠ zakázán, např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod .


Bezinfekčnost

Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění

 • U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Potvrzení praktického lékaře je požadováno v případě, kdy je dítě odesláno domů z MŠ s příznaky infekčního onemocnění. Potvrzení se odevzdá na třídě před návratem do MŠ.


Onemocnění dítěte

Hlásí se na email odhlasky@msjak.cz nebo učitelce na třídě.

 • Ve všech případech se informace eviduje na třídě dítěte, jako příloha ranního filtru.

Podezření na onemocnění a onemocnění Covid-19 se okamžitě hlásí ředitelce.

Děti a zaměstnanci budou opakovaně poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny.


Karanténa

Školy mají ze zákona ,,o ochraně veřejného zdraví“ povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Jsou povinny zajistit:

 • V případě podezření na infekční onemocnění - příznaky virového infekčního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod., je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy (třídy); v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

  • V izolaci zůstává dítě pod dohledem zletilé osoby až do převzetí zákonným zástupcem.

  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V rámci MŠ je dítěti změřena teplota. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 • Teplota, spolu s popisem onemocnění, se zapíše do ranního filtru.

 • Pro návrat do MŠ je požadováno vyjádření lékaře o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.


Roušky – zákonní zástupci a pověřené osoby

V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky – chodby, šatny.

 • Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení a MŠ přijme potřebná opatření.

Povinnost nošení roušek se vztahuje na pořádání hromadných akcí – třídní schůzky, besídky, komunitně osvětová setkání, Den otevřených dveří, apod..

 • MŠ si stanovuje , že v případě pořádání akce se zákonnými zástupci v uzavřeném prostoru MŠ (třída MŠ), kdy nelze zajistit požadované odstupy, je povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.

 • Učitelka může, po zvážení možných rizik, požadovat použití ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu, při osobním jednání se zákonnými zástupci, z důvodu ochrany svého zdraví a možného šíření infekce.

 • Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 2. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Kroužky

Nejsou zakázány, budou probíhat na třídě B2, budou dodržována všechna hygienická a jiná doporučení .


Úplata za vzdělávání a stravování

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy , platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:

 • V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.


Distanční výuka

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné , za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.Organizace provozu


Příchod a odchod

 • Příchod dětí do 8:00 hod.

 • Vstupovat do MŠ a přivádět či odvádět dítě smí pouze zdravý zákonný zástupce, či zdravá, jím pověřená osoba. Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do MŠ zakázán.

 • Zákonný zástupce se v areálu a v budově MŠ pohybuje pouze nezbytně nutnou dobu pro svlečení či oblečení dítěte. Odchází, nezůstává s dětmi na průlezkách.

 • Zákonný zástupce si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce .

 • Mezi ostatními zákonnými zástupci udržuje doporučený odstup 2m = např. vyčkat, až bude v šatně méně rodičů. Stejný odstup dodržuje i od učitelek.

 • Učitelky při přebírání dětí mohou používat ústenku

 • i štít, z důvodu ochrany svého zdraví.

 • Je zákaz vstupu rodičů do tříd.

 • Děti budou mít v šatně v uzavřeném obalu uloženu ústenku pro případ karantény dítěte. Ústenky nebudou ležet volně v šatně – manipulovat s nimi bude pouze zákonný zástupce.

 • V areálu MŠ dítě ústenku mít nemusí.

 • Dítě si nosí do školky batoh, či sáček, ve kterém bude mít osobní věci.


Převzetí dítěte

 • V případě podezření na infekční onemocnění se postupuje podle bodu ,,Karanténa“

 • Zákonný zástupce bude informovat o zdravotním stavu dítěte.

 • Dítě si ihned po příchodu umyje důkladně ruce teplou vodou a mýdlem, pak teprve může do třídy.

 • Děti si po umytí můžou s učitelkou podat ruku – po dohodě se zákonnými zástupci.

 • Spojování tříd ráno probíhá v rámci pavilonu.

 • Do MŠ se smí přinést pouze jedna hračka týdně – zůstává v MŠ. Po odnesení rodič zajistí vyprání či její dezinfekci.


Hry, cvičení, vzdělávací aktivity

 • Nebudou žádným výrazným způsobem omezovány.

 • V rámci her budou dodržována běžná pravidla.

 • Vzdělávací aktivity je možné plnit i v průběhu her, při ranním kruhu, při pobytu venku, atp.

 • Při pořádání kulturních a sportovních akcí, školních výletů a školy v přírodě bude vždy přihlédnuto k aktuální epidemiologické situaci podle semaforu MZd.


Pitný režim, hygiena, WC, svačina

 • Pití je umístěno ve třídě nebo v kuchyňce.

 • Nalévá ho u mladších dětí učitelka. Předškoláci si ho mohou nalévat sami.

 • Do umývárny chodí děti pod dohledem učitelek – učitelky kontrolují dodržování hygienických pravidel.

 • Je zrušeno čistění zubů.

 • Výměna ručníků probíhá 1x týdně. Je povoleno užívání textilních ručníků.

 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.

 • Rozdává ho vždy učitelka.

 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Šatna, pobyt venku, hygiena, WC

 • V šatně se snažíme zdržet co nejkratší dobu.

 • Rozdělení hřišť:

  • A2, B2 a C1 – Hřiště Stankovského

  • A3 – Hřiště Komenského

  • A1, B1 a B3 – Hřiště pod ředitelnou

 • Hygiena, WC, pitný režim na školní zahradě – pod dohledem učitelky – kontroluje dodržování hygienických pravidel.


Oběd

 • Vše rozdává kuchařka – talíře, skleničky, příbory.

 • Jídlo si připraví na výdejní vozík a děti si dle svých schopností jídlo odnesou nebo je jim doneseno.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Odchod po obědě

 • Odchod po obědě do 12:15 hod.


Spánek, hygiena, WC, svačina

 • Spánek nezbytně nutnou dobu.

 • Výměna pyžama 1x za týden.

 • Převlékání povlečení 1x za 3 týdny.

 • Hygiena a WC, dohled učitelky.

 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.

 • Rozdává ho vždy učitelka.

 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Šatna a odpolední pobyt venku

 • V šatně se zdržet co nejkratší dobu.

 • Odpoledne se do šaten již děti nevrací – využít batohy apod.

 • Využít hřiště, dle rozpisu pracovní doby učitelek, následně se děti sloučí na hřišti Stankovského.

 • Odchod dětí z MŠ - 14:30 – 17:00Hygienická opatření pro kuchyň a úklid


Kuchyň

Za dezinfekci a úklid prostoru kuchyně odpovídá vedoucí kuchařka.

 • Kuchyň dodržuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.

 • Při vaření a manipulaci s potravinami se dodržují zvýšená hygienická opatření – při přebírání zboží apod.

 • Nádobí se myje při vysokých teplotách min 60°C.

 • Zvýšený úklid všech prostor kuchyně, skladů, přístupových chodeb, šatny, kanceláří a WC.

 • Denně je prováděn úklid na mokro s použitím dezinfekčního prostředku.

 • Úklid košů minimálně 1x denně.

 • Donáška obědů a stravy ve vlastních nádobách, tzv. individuální stravování je povoleno u alergiků na základě sepsané dohody.


Úklid

Pro každý pavilon je stanovena uklízečka, která má na starosti úklid celého pavilonu. Platí rozdělení zaměstnanců dle pavilonů. Za dezinfekci a úklid odpovídá školnice.

 • V průběhu celého dne jsou intenzivně větrány všechny prostory MŠ a to třídy, chodby, šatny, kuchyňky, atd.

 • Zvýšený úklid všech prostor MŠ, hygienických zařízení a WC a to včetně venkovních. Jsou vysávány koberce.

 • Denně je prováděn úklid na mokro s použitím dezinfekčního prostředku.

 • Pravidelné doplňování papírových ručníků a toaletních papírů.

 • Ručníčky – výměna 1x týdně. Je povoleno užívání textilních ručníků.

 • Povlečení – výměna 1x za 3 týdny.

 • Úklid košů minimálně 1x denně.

 • Prádlo se pere při teplotách nad 60°C. Skladuje se odděleně čisté a špinavé prádlo.V případě změny opatření ze strany MŠMT, MZd

a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS,

např. změna stupně pohotovosti, tzv. semafor,

vydá ředitelka dodatek k provozu MŠ.

V Čelákovicích, 31.8.2020                                                                                                                                                                              Hana Henyšová, ředitelka