Č.j.: 282 /21


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel./fax: 326 741 437

Ředitelka: Hana HenyšováKritéria pro přijetí dítěte

pro školní rok 2021/2022

vydaná ředitelkou MŠPřijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


K zápisu pro školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka školy

tato kritéria pro přijetí dětí:


  1. Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, které dosáhnou k 31.8.2021 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2021/2022 v docházce do Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace, které dosáhnou k 31.8.2021 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2021/2022 v docházce do Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace, které dosáhnou k 31.8.2021 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.
V Čelákovicích, 9.3.2021, Hana Henyšová, ředitelka