Č.j.: 247 /24


Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

Ředitelka: Hana HenyšováKritéria pro přijetí dítěte

pro školní rok 2024/2025

vydaná ředitelkou MŠPřijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 1/2021 města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství (Lex Ukrajina), v platném znění.


K zápisu pro školní rok 2024/2025 stanovuje ředitelka školy

tato kritéria pro přijetí dětí:


  1. Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, které dosáhnou k 31.08. 2024 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2024/2025 v docházce do Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace, které dosáhnou k 31.08. 2024 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2024/2025 v docházce do Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace, které dosáhnou k 31.08. 2024 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.


  1. Děti, které mají místo pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.
V Čelákovicích, 26.03. 2024, Hana Henyšová, ředitelka