Instruktážní leták Lepu 

Instruktážní video k testování MŠMT  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Příbalový leták k testu 

Testování - přehled návazných postupů 

Testování - instruktážní leták 

 MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 29.3. 2021 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 22.3. do 28.3. 2021  

MZDR - mimořádné opatření nošení ochranných prostředků 

MŠMT informace pro školy a školská zařízení  

 Mimořádná opatření v MŠ - info rodiče   

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.2. - 14.2. 2021 

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020 

Obnovení provozu B2   

Karanténa B2   

Omezení provozu 26.10. 30.10. 2020 

Školné září 2020  

Informace k provozu škol a školských zařízení 25.11. 2020 

Opatření PES pro oblast školství 

Informace z MŠMT k otevření škol od 18.11. 2020   

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 989 /20


Změna č.1,

.j.: 1039/20, ze dne 8.9.2020

V bodu Karanténa se ruší text

 • Pro návrat do MŠ je požadováno vyjádření lékaře o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. – ZRUŠENO

NOVĚ – Na základě komunikace s dětskými lékařkami MŠ žádné potvrzení nepožaduje.

 • O délce karantény rozhoduje dětská lékařka, kterou je zákonný zástupce povinen kontaktovat po převzetí dítěte z MŠ, které bylo odesláno domů v průběhu vzdělávání s příznaky infekčního onemocnění.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Změna č.2,

.j.: 1043/20, ze dne 9.9.2020

V budu Roušky – zákonní zástupci a pověřené osoby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, 9. září 2020, Č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. zářízavádí povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.

 • V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

 • Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách.


Povinnost nosit roušku se nevztahuje na: (výtah pouze pro potřeby MŠ)

 • děti do dvou let věku

 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu


Chráněni rouškou musí být v MŠ jen zákonní zástupci a pověřené osoby, kteří si přijdou vyzvednout potomka. Děti a personál nemusí nosit ochranu obličeje.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizace poskytování vzdělávání a školských služeb

ve školním roce 2020/2021,

podmínky provozu MŠ a hygienická opatření.

Č.j.: 989 /20


Zpracováno podle manuálu MŠMT

,,Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ vydaného 17. srpna 2020 a ,,aktualizace manuálu“ vydaného dne 24. srpna 2020.


Hygienická a protiepidemická opatření a tzv. semafor pro oblast školství

vychází z doporučení MZd.


V případě změny opatření ze strany MŠMT, MZd

a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS,

např. změna stupně pohotovosti, tzv. semafor,

vydá ředitelka dodatek k provozu MŠ.Obecné informace


Provoz MŠ v plném rozsahu začne 1.9.2020, v souladu se školskými právními předpisy.

Při zahájení školního roku jsou aktualizovány kontakty na zákonné zástupce dětí a zaměstnance školy – telefonní čísla a e-maily.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, odděleních.

 • Je možné spojování tříd a pořádání společných akcí dětí z různých tříd.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do MŠ zakázán,např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.


Bezinfekčnost

Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění

 • U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Potvrzení praktického lékaře je požadováno v případě, kdy je dítě odesláno domů z MŠ s příznaky infekčního onemocnění. Potvrzení se odevzdá na třídě před návratem do MŠ.


Onemocnění dítěte

Hlásí se na email odhlasky@msjak.cz nebo učitelce na třídě.

 • Ve všech případech se informace eviduje na třídě dítěte, jako příloha ranního filtru.

Podezření na onemocnění a onemocnění Covid-19 se okamžitě hlásí ředitelce.

Děti a zaměstnanci budou opakovaně poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny.


Karanténa

Školy mají ze zákona ,,o ochraně veřejného zdraví“ povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Jsou povinny zajistit:

 • V případě podezření na infekční onemocnění - příznaky virového infekčního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod., je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy (třídy); v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

  • V izolaci zůstává dítě pod dohledem zletilé osoby až do převzetí zákonným zástupcem.

  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V rámci MŠ je dítěti změřena teplota.V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 • Teplota, spolu s popisem onemocnění, se zapíše do ranního filtru.

 • (Pro návrat do MŠ je požadováno vyjádření lékaře o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.) – změna č.1

 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.


Roušky – zákonní zástupci a pověřené osoby

(V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky – chodby, šatny.) – změna č.2

 • Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení a MŠ přijme potřebná opatření.

Povinnost nošení roušek se vztahuje na pořádání hromadných akcí – třídní schůzky, besídky, komunitně osvětová setkání, Den otevřených dveří, apod..

 • MŠ si stanovuje, že v případě pořádání akce se zákonnými zástupci v uzavřeném prostoru MŠ (třída MŠ), kdy nelze zajistit požadované odstupy, je povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.

 • Učitelka může, po zvážení možných rizik, požadovat použití ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu, při osobním jednání se zákonnými zástupci, z důvodu ochrany svého zdraví a možného šíření infekce.

 • Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 2. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Kroužky

Nejsou zakázány, budou probíhat na třídě B2, budou dodržována všechna hygienická a jiná doporučení.


Úplata za vzdělávání a stravování

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:

 • V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.


Distanční výuka

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.Organizace provozu


Příchod a odchod

 • Příchod dětí do 8:00 hod.

 • Vstupovat do MŠ a přivádět či odvádět dítě smí pouze zdravýzákonný zástupce, či zdravá, jím pověřená osoba. Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do MŠ zakázán.

 • Zákonný zástupce se v areálu a v budově MŠ pohybuje pouze nezbytně nutnou dobu pro svlečení či oblečení dítěte. Odchází, nezůstává s dětmi na průlezkách.

 • Zákonný zástupce si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.

 • Mezi ostatními zákonnými zástupci udržuje doporučený odstup 2m = např. vyčkat, až bude v šatně méně rodičů. Stejný odstup dodržuje i od učitelek.

 • Učitelky při přebírání dětí mohou používat ústenku

 • i štít, z důvodu ochrany svého zdraví.

 • Je zákaz vstupu rodičů do tříd.

 • Děti budou mít v šatně v uzavřeném obalu uloženu ústenkupro případ karantény dítěte. Ústenky nebudou ležet volně v šatně – manipulovat s nimi bude pouze zákonný zástupce.

 • V areálu MŠ dítě ústenku mít nemusí.

 • Dítě si nosí do školky batoh, či sáček, ve kterém bude mít osobní věci.


Převzetí dítěte

 • V případě podezření na infekční onemocnění se postupuje podle bodu ,,Karanténa“

 • Zákonný zástupce bude informovat o zdravotním stavu dítěte.

 • Dítě si ihned po příchodu umyje důkladně ruce teplou vodou a mýdlem, pak teprve může do třídy.

 • Děti si po umytí můžou s učitelkou podat ruku – po dohodě se zákonnými zástupci.

 • Spojování tříd ráno probíhá v rámci pavilonu.

 • Do MŠ se smí přinést pouze jedna hračka týdně – zůstává v MŠ. Po odnesení rodič zajistí vyprání či její dezinfekci.


Hry, cvičení, vzdělávací aktivity

 • Nebudou žádným výrazným způsobem omezovány.

 • V rámci her budou dodržována běžná pravidla.

 • Vzdělávací aktivity je možné plnit i v průběhu her, při ranním kruhu, při pobytu venku, atp.

 • Při pořádání kulturních a sportovních akcí, školních výletů a školy v přírodě bude vždy přihlédnuto k aktuální epidemiologické situaci podle semaforu MZd.


Pitný režim, hygiena, WC, svačina

 • Pití je umístěno ve třídě nebo v kuchyňce.

 • Nalévá ho u mladších dětí učitelka. Předškoláci si ho mohou nalévat sami.

 • Do umývárny chodí děti pod dohledem učitelek – učitelky kontrolují dodržování hygienických pravidel.

 • Je zrušeno čistění zubů.

 • Výměna ručníků probíhá 1x týdně. Je povoleno užívání textilních ručníků.

 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.

 • Rozdává ho vždy učitelka.

 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Šatna, pobyt venku, hygiena, WC

 • V šatně se snažíme zdržet co nejkratší dobu.

 • Rozdělení hřišť:

  • A2, B2 a C1 – Hřiště Stankovského

  • A3 – Hřiště Komenského

  • A1, B1 a B3 – Hřiště pod ředitelnou

 • Hygiena, WC, pitný režim na školní zahradě – pod dohledem učitelky – kontroluje dodržování hygienických pravidel.


Oběd

 • Vše rozdává kuchařka – talíře, skleničky, příbory.

 • Jídlo si připraví na výdejní vozík a děti si dle svých schopností jídlo odnesou nebo je jim doneseno.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Odchod po obědě

 • Odchod po obědě do 12:15 hod.


Spánek, hygiena, WC, svačina

 • Spánek nezbytně nutnou dobu.

 • Výměna pyžama 1x za týden.

 • Převlékání povlečení 1x za 3 týdny.

 • Hygiena a WC, dohled učitelky.

 • Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů.

 • Rozdává ho vždy učitelka.

 • Děti si berou pouze hrnky, či skleničky.

 • Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík.


Šatna a odpolední pobyt venku

 • V šatně se zdržet co nejkratší dobu.

 • Odpoledne se do šaten již děti nevrací – využít batohy apod.

 • Využít hřiště, dle rozpisu pracovní doby učitelek, následně se děti sloučí na hřišti Stankovského.

 • Odchod dětí z MŠ - 14:30 – 17:00Hygienická opatření pro kuchyň a úklid


Kuchyň

Za dezinfekci a úklid prostoru kuchyně odpovídá vedoucí kuchařka.

 • Kuchyň dodržuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.

 • Při vaření a manipulaci s potravinami se dodržují zvýšená hygienická opatření – při přebírání zboží apod.

 • Nádobí se myje při vysokých teplotách min 60°C.

 • Zvýšený úklid všech prostor kuchyně, skladů, přístupových chodeb, šatny, kanceláří a WC.

 • Denně je prováděn úklid na mokro s použitím dezinfekčního prostředku.

 • Úklid košů minimálně 1x denně.

 • Donáška obědů a stravy ve vlastních nádobách, tzv. individuální stravování je povoleno u alergiků na základě sepsané dohody.


Úklid

Pro každý pavilon je stanovena uklízečka, která má na starosti úklid celého pavilonu. Platí rozdělení zaměstnanců dle pavilonů. Za dezinfekci a úklid odpovídá školnice.

 • V průběhu celého dne jsou intenzivně větrány všechny prostory MŠ a to třídy, chodby, šatny, kuchyňky, atd.

 • Zvýšený úklid všech prostor MŠ, hygienických zařízení a WC a to včetně venkovních. Jsou vysávány koberce.

 • Denně je prováděn úklid na mokro s použitím dezinfekčního prostředku.

 • Pravidelné doplňování papírových ručníků a toaletních papírů.

 • Ručníčky – výměna 1x týdně. Je povoleno užívání textilních ručníků.

 • Povlečení – výměna 1x za 3 týdny.

 • Úklid košů minimálně 1x denně.

 • Prádlo se pere při teplotách nad 60°C. Skladuje se odděleně čisté a špinavé prádlo.V případě změny opatření ze strany MŠMT, MZd

a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS,

např. změna stupně pohotovosti, tzv. semafor,

vydá ředitelka dodatek k provozu MŠ.

V Čelákovicích, 31.8.2020, Hana Henyšová, ředitelka