Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 223/23

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová


Pozvánka


Zvu zákonné zástupce dětí k vyjádření se k podkladům řízení

dne 10.05. 2023 v době od 8:00 do 12:00 hod.

Současně tímto dnem 10.05. 2023 končí lhůta

pro odstranění nedostatků žádosti.


V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je Vám dána možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí - nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace, od školního roku 2023/2024.


Termíny zveřejnění


Seznam všech žadatelů bude pod registračními čísly zveřejněn

23.05. 2023 v 9:00 hod.

ve vývěsních tabulích v MŠ, na webu www.msjak.cz

a sejmut 09.06. 2023 v 9:00 hod.


Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí vydáváno 23.05. 2023 od 9:00 do 12:00 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou 24.05. 2023.

Doba pro odvolání se počítá od následujícího dne po přijetí rozhodnutí.


Přijatí uchazeči si rozhodnutí mohou, ale nemusí, vyzvednout 23.05. 2023 v době od 9:00 do 12:00 hod. Lhůta pro odvolání se počítá od 24.05. 2023.


Upozornění:

Upozorňuji na ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, kterým se řídí ředitelky mateřských škol při oznamování rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.


Schůzka

Schůzka pro přijaté žadatele bude 12.06. 2023 od 15:30 hod. ve třídě A1.


V Čelákovicích, 24.03. 2023, Hana Henyšová, ředitelka