Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1132/22

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon/fax: 326 741 437 (dále Vás navede automat)


Emaily MŠ

 • Email ředitelky MŠ Hany Henyšové: reditelka@msjak.cz

  • Vyřizování úředních záležitostí, agendy školy, komunikace se zákonnými zástupci, apod.

  • V případě schůzky se předem domluvit, nejlépe emailem.


 • Email hospodářky MŠ Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

  • Informace ohledně stravného a školného, náhradní stravování (alergie), potvrzení pro odpočet z daní, apod.

  • Úřední hodiny – každé pondělí od 14:30 do 17:00 hod.


 • Email pro odhlášky (kuchyň): odhlasky@msjak.cz

  • odhlašování dětí z docházky a přihlašování – nejpozději do7:30 hod.

  • vždy uvést třídu dítěte, jméno, termín odhlášení od – do a důvod

  • konzultace ohledně náhradního stravování s vedoucí školní kuchyně paní Ivou Marešovou v pondělí v době od 14:30 do 16:30, případně dle vzájemné domluvyWeb MŠ: na doméně www.msjak.cz


TŘÍDNÍ SCHŮZKY – ZÁŘÍ 2022

Podklady pro třídní schůzky sestavila ředitelka MŠ.

Vycházela ze

 • Školního řádu mateřské školy platného od 01.09.2022, aktuálních směrnic a ŠVP (školního vzdělávacího programu).


 1. Provoz MŠ ve školním roce 2022/2023 vzhledem ke Covid-19


MŠ dodržuje základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví.

Cílem preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu školy v oblasti osobní a provozní hygieny a režimových opatření.

 • Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.


Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří:

1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny

2. skupinová izolace, sociální distance

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena

4. opakovaná edukace


Konkrétními opatřeními se zabývá platný Školní řád.

 • V případě změny opatření ze strany MŠMT, MZd a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS, vydá ředitelka dodatek k provozu MŠ.


Kontaktní údaje

 • Všichni rodiče a zákonní zástupci provedou na svých třídách kontrolu adres a svých kontaktních údajů v Evidenčních listech a nahlásí učitelkám platná telefonní čísla a emailové adresy – vycházíme z pokynu MŠMT.


 1. Informace


Informace týkající se provozu školky jsou na hlavních nástěnkách v přízemí u vchodů.

 • Jsou zde informace ředitelky, hospodářky a vedoucí kuchyně.

Informace od učitelek jednotlivých tříd naleznete na nástěnkách v šatnách.

Jsou v provozu Webové stránky. Loňské fotografie budou vymazány do konce září a paní učitelky začnou na Web umísťovat aktuální fotografie.

 • Na Webu naleznete pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2022/2023

  • Platné směrnice, školní řád, ŠVP, soupisku divadel a akcí MŠ, projekty MŠ, projekty ze Šablon OPJAK, informace o kroužcích a třídách MŠ, identifikační údaje MŠ – vše je průběžně aktualizováno. Doporučujeme sledovat webové stránky.


V přízemí MŠ a na hlavních nástěnkách rodiče najdou:

 • Školní řád mateřské školy pro školní rok 2022/2023

 • ŠVP a Charakteristiku školy

 • Směrnici pro vedení a zpracování stravného a školného ve školním roce 2022/2023

 • Školné pro školní rok 2022/2023

 • Režim dne – provoz mateřské školy

 • Informační leták ,,Do MŠ Vaše dítě potřebuje“

 • Pravidla společného soužití v mateřské škole

 • Požární poplachovou směrnici

 • Požární evakuační plán

 • Jídelní lístek

 • Seznam alergenů

 • Následně zde budou informace o omezení či přerušení provozu MŠ, zápise apod.


Ve venkovních vitrínách jsou informace k aktuálnímu období.

V šatnách učitelky oznamují akce tříd – divadla, výlety, soutěže a vše co se týká provozu jejich třídy.


 1. Formuláře


Na začátku roku se podepisují formuláře opravňující učitelky a MŠ k některým činnostem, úkonům.

Platnost souhlasu je 1 školní rok:

 • seznámení se školním řádem

 • souhlas s prohlídkou hlavy dítěte

 • souhlas s konzumací potravin přinesených z domova

Platnost souhlasu je 5 let:

 • Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Týká se zveřejňování fotografií dítěte, apod., dle obsahu formuláře. Vychází z GDPR.

 • Nově se podepisuje u dětí, které nastoupily do MŠ od 01.09.

Platnost podpisu pro konkrétní aktivitu:

 • účast na třídní schůzce, apod.

 • před výlety se podepisuje souhlas s výletem a v případě, že jde o delší výlet, souhlas se způsobem stravování na výletě

 • před omezením provozu se podepisuje nahlášená docházka dítěte

 • před přerušením provozu z organizačních, či technických důvodů se zajišťuje, aby byli všichni rodiče informováni – nepřítomní telefonicky


 1. Pravidla provozu v MŠ, práva a povinnosti


Jsou zakotvena ve Školním řádu.

 • Ředitelka doporučuje zákonným zástupcům prostudovat si celý Školní řád.


Ve školním řádu najdete tyto informace (stručný výtah):

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Popsána

  • práva dětí na kvalitní předškolní vzdělávání

  • na fyzicky a psychicky bezpečné prostření

  • na respektování individuality každého dítěte


Základní práva zákonných zástupců

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

 • Na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných


Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Řádně se vzdělávat

 • Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 • Šetrně zacházet s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovat ostatní majetek mateřské školy

 • Zákonem je stanovena

a)povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a zároveň

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat

 • Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob poskytování vzdělávání, hodnocení vzdělávání na dálku a zpětné vazby přizpůsobí škola podmínkám dítěte, (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). Viz. ŠVP a Školní řád.


Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky)

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 • Komunikace s rodiči při vzdělávání distančním způsobem

Povinnost poskytovat dětem vzdělávání náleží škole a tuto povinnost nelze bez dalšího přenášet na rodiče. Na druhou stranu rolí rodičů je především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se, posilovat jeho vnitřní motivaci a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání.

Efektivní komunikace mezi školou a rodinou je základem pro to, aby obě strany i dítě samotné mohly plnit své role.

 • MŠ komunikuje prostřednictvím telefonu, emailu, webových stránek MŠ, aplikace Whatsapp, vývěsek, … - v ideálním případě ve všedních dnech


Povinné předškolní vzdělávání

 • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., § 34a, zavedl s účinností od 01.09.2017 povinné předškolní vzdělávání a zavedl individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

 • Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ

nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).

 • Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.

Individuální vzdělávání dítěte podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, (nabývá účinnosti 1.1.2017)

 • Ředitel mateřské školy doporučí, prostřednictvím třídního učitele, zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 1. středu v prosinci, případně v náhradním termínu 2. středu v prosinci a doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

 • O ověření v náhradním termínu požádá zákonný zástupce a doloží důvod pro, který se nemůže dostavit s dítětem k ověření.

 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 • U ověření je přítomna ředitelka, třídní učitel a zákonný zástupce.


Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka - OMJ

 • Nově od 1.9.2021 - Vychází z vyhlášky o předškolním vzdělávání

 • Na základě počtu dětí, kterých se jazyková podpora týká, MŠ vytvoří skupiny dětí, kterým bude poskytovat bezplatnou jazykovou přípravu 2 x v týdnu v rámci pobytu dítěte v MŠ.

 • V MŠ JAK bude vytvořena 1 skupina

 • Vzdělávání těchto dětí bude probíhat v úterý a ve čtvrtek v době od 9:30 do 10:00 hod. (případně v náhradním termínu).

 • Skupinu povedou učitelky Bc. Denisa Mrázová, DiS. a Kateřina Jindřichová.

 • Přihlášky pro děti, kterých se vzdělávání týká, vám předají vaše učitelky.


Ukončení vzdělávání dítěte jestliže

 • se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny – vždy je nutno dítě omluvit učitelkám nebo na email kuchyně

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy –vyzvedává dítě po provozní době

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.


Úplata za předškolní vzdělávání

je pro období od 01.09.2022 do 31.08.2022 stanovena na 448 Kč měsíčně.

 • Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání se poskytuje za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.

 • Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Od úplaty je osvobozen

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost opakovaně prokáže řediteli mateřské školy.

 • V případě že zákonný zástupce dítěte splňuje podmínky pro osvobození od úplaty, podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty a prokáže tuto skutečnost každé čtvrtletí předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutím o přiznání sociálního příplatku a to nejpozději do poloviny následujícího kalendářního měsíce daného čtvrtletí.


Úplata za školní stravování dětí

Řídí se podle

 • ,,Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného ve školním roce 2022/2023“

 • Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění

Pro školní rok 2022/2023 je stanoveno stravné ve výši:

 • Věková skupina strávníků do 6 let: 46,- Kč

dopolední svačina – 11,- Kč, oběd – 24,- Kč, odpolední svačina – 11,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD) 48,- Kč

dopolední svačina – 12,- Kč, oběd – 24,- Kč, odpolední svačina – 12,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. (od 01.09.2022 do 31.08.2023)


Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním způsobem na účet MŠ číslo:

30015 - 437001399/0800 - K platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, jméno a třídu.

 • Variabilní symbol vašeho dítěte je uveden na přihlášce ke stravování nebo vám ho oznámí hospodářka MŠ.

 • V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně.

 • Platby musí být na účet připsány nejpozději 15. den v měsíci, který předchází měsíci, pro který je platba určena.

 • Opakované neuhrazení platby za stravné a školné je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 • § 2 bod 9 Vyhlášky o školním stravování – Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (v našem případě v MŠ) – z hygienických důvodů nelze potraviny předávat ke konzumaci domů – možnost zkažení potraviny, nehygienické zacházení s potravinou, apod.


Výše záloh za stravné a školné

 • Děti 2 -5 let celodenní stravné a školné – 1500,- Kč

 • Děti 2 -5 let polodenní stravné a školné – 1250,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let celodenní stravné – 1060,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let – polodenní stravné – 800,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) celodenní stravné – 1150,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) polodenní stravné – 875,- Kč

 • Jiný druh omezení – cena na základě rozhodnutí ředitelky MŠ


Evidence dítěte

K evidenci slouží Evidenční list dítěte:

 • Doporučujeme nechat si ho potvrdit u svého zaměstnavatele.

 • K prázdninovému provozu na jinou mateřskou školu se přijímají pouze děti zaměstnaných rodičů, což prokazují potvrzením zaměstnání na přední straně Evidenčního listu. V případě, že Evidenční list toto potvrzení neobsahuje, může být vyžadován doklad o zaměstnání.

 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, případně je součástí EL kopie vyjádření lékaře potvrzená ředitelkou MŠ.

Zákonní zástupci nahlásí každou změnu v důležitých údajích:

 • místo trvalého pobytu, telefon, změnu zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, kdo dítě vyzvedává a hlásí změny zdravotního stavu dítěte vyžadující např. změnu stravování, změny v individuálním přístupu.

 • Nově se hlásí email na oba rodiče a tel. číslo na oba rodiče.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. Řídíme se nařízením GDPR


Způsob přihlašování a odhlašování:

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň - 326 741 437 (dále vás vede automat)

 • přímo učitelce na třídě

 • emailem na kuchyň odhlasky@msjak.cz

Na týž den nejpozději do 7:30 hod.

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň – odhlasky@msjak.cz

 • V případě neodhlášení dítěte či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen řídit se platným školním řádem a vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence do 3 dnů.

 • U předškolních dětí a dětí s OŠD se absence zaznamenává do omluvného listu.

 • Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu.

 • Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.


Provoz mateřské školy

 • jeod 6:30 do 17:00 hod. Režim dne je vyvěšen na hlavních nástěnkách.

 • Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).


Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé a při předání, informují o jeho zdravotním stavu.

 • Vyskytne-li se u dítěte infekční či jiné závažné onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně nahlásí v mateřské škole.

 • Dále jsou zákonní zástupci povinni nahlásit výskyt vší, aby mohla být provedena nezbytná hygienická opatření.

 • Při příznacích akutního onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, dále výskyt vší apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Dítě je po dobu, než je vyzvednuto zákonným zástupcem izolováno od ostatních dětí a je mu zajištěn dohled.

V případě infekčního onemocnění je vyžadováno při návratu do MŠ potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (vychází se z aktuální situace platné v ČR).

 • V průběhu docházky do MŠ zákonní zástupci hlásí změny zdravotního stavu dítěte vyžadující např. změnu stravování, změny v individuálním přístupu.

 • Zákonní zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve vlastním zájmu předávají ředitelce mateřské školy zprávy z odborných vyšetření ve ŠPZ, SPC atd.

 • Podávání dlouhodobě užívaných léků je pouze na základě písemného doporučení lékaře a písemně sepsané dohody s MŠ.

 • Ostatní běžnou léčbu si zajišťuje rodič sám v domácím prostředí.


Dohled nad dětmi

Vykonává učitelka od doby, kdy dítě převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Dítě musíte předat a převzít osobně.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte:

 1. Při jednorázovém vyzvednutí dítěte, předá rodič učitelce vlastní rukou podepsaný souhlas s vyzvednutím dítěte a s informací o převzetí odpovědnosti za dítě od doby vyzvednutí pověřenou osobou. Uvede se jméno dítěte, které má být vyzvednuto, den a přibližný čas vyzvednutí, identifikační údaje pověřené osoby a převzetí odpovědnosti.

 2. Pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z MŠ nezletilý sourozenec ve věku od 12-ti let výše, sepíšete na začátku roku pověření.

 3. V případě, že si budete nechávat přivádět nebo vyzvedávat dítě ,,Routou“ předáte učitelce na třídě kam Vaše dítě dochází, sepsanou dohodu.

 4. V případě, že Vaše dítě bude docházet na kroužky mimo MŠ (ZUŠ, AJ, apod.), předáte v MŠ písemné pověření k vyzvedáváním Vašeho dítěte lektorem příslušného kroužku. Bude založeno jako příloha Evidenčního listu.

 5. V případě, že dítě navštěvuje kroužky v MŠ, podepíšete pověření k vyzvedávání Vašeho dítěte lektorem příslušného kroužku.


Zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

Například při sportovních činnostech, výletech zajišťují bezpečnost dětí provozní zaměstnanci mateřské školy, kteří jsou s ní v pracovně právním vztahu.

Dohled nad dětmi na škole v přírodě je stanoven zvláštním předpisem.

Do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi.


Opatření při úraze

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.


Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Náš vzdělávací program je zaměřen na prevenci vzniku sociálně patologických jevů.

 • Projekt ,,Zdravě sebevědomí“ - projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey


Zacházení s majetkem mateřské školy a bezpečnostní opatření

MŠ vede děti k ochraně a správnému zacházení s majetkem školy.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.


Zabezpečení budovy

Školní budova zůstává  po celý průběh dne uzavřena. Před vstupem do MŠ se zákonní zástupci nahlásí do venkovního telefonu svým jménem na příslušné třídě. Pak teprve jsou vpuštěni do prostor MŠ.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Po ukončení provozu MŠ je budova zakódována a tím připojena na pult centrální ochrany.

Venkovní areál ráno a večer odemyká a zamyká paní školnice. Z bezpečnostních důvodů se při pobytu dětí na hřištích uzamykají vstupní branky do MŠ – vstup je přes zvonek.

Všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!

Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.


 1. Další důležité informace:


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV:

 • ,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.


Profilace ŠVP: (Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ)

 • Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Cílem profilace je:

 • Znát své okolí, umět se v něm pohybovat, umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam. Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.


Spaní na třídách

V době pro spaní se učitelky na třídách řídí režimem dne, který je pro ně závazný a svým obsahem odpovídá, jak hygienickým normám na dobu pro plnění jednotlivých režimových činností, tak metodickým doporučením (týká se nespacích aktivit).


Organizace školního roku

Začátek školního roku 2022/2032 připadá na čtvrtek 01.09.2022

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 01.07.2023 do čtvrtka 31.08.2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 04.09.2023.


Prázdninový provoz

Docházka na prázdniny se nahlašuje do května 2023.

Předpokládáme, že MŠ bude uzavřena od 31.07.2023 do 25.08.2022

Předpokládáme, že provoz MŠ v době prázdnin bude zajištěn od 03.07.2023 do 28.07.2023.


Omezení provozu v MŠ – dochází ke spojování tříd - zjišťuje se docházka na dny:

 • 29. a 30.09.2022 – ve středu je státní svátek

 • V době podzimních prázdnin ZŠ. 26.10.2022 a 27.10.2022. V pátek je státní svátek.

 • 18.11.2022 – ve čtvrtek je státní svátek na celé období

 • V době vánočních prázdnin - budou zahájeny v ZŠ v pátek 23.12.2022 a skončí v neděli 01.01.2023 na celé období

 • V době jednodenních pololetních prázdnin ZŠ - připadnou na pátek 03.02.2023

 • V době jarních prázdnin ZŠ, které jsou hlášeny od 13.02.2023 do 19.02.2023 - na celý týden

 • V době velikonočních prázdnin ZŠ - připadnou na čtvrtek 06.04.2023.

Případná další omezení provozu budou vždy včas nahlášena.


Přerušení provozu z technických důvodů .

Zatím nemáme nahlášeny žádné provozní důvody k přerušení provozu.

 • Přerušujeme v případě – přerušení dodávky vody, tepla, elektrické energie.


Kroužky – Nejsou součástí vzdělávací činnosti školy, nejsou obsaženy v ŠVP

Termín kdy začne kroužek, si stanoví lektorky. Začátek od 14:30 do 15:15 hod. na třídě B2. V případě většího zájmu další skupina od 15:15 do 16:00 hod.

 • Koumáci v akci – vede paní učitelka Veronika Červeňáková – sudé PO

 • Tvořivé hry – vede paní učitelka Veronika Červeňáková – sudé ÚT

 • Hrátky se slovíčky – vede paní učitelka Petra Potůčková, DiS. – liché ÚT

 • Kreativní cvičení – vede paní učitelka Petra Potůčková, DiS. – lichá ST

Zájem o kroužky hlaste na svých třídách.

Učitelky zajistí ,,Souhlas s vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku pro školní rok 2022/2023 a přiloží k EL.

Děti s povinnou školní docházkou si v případě návštěvy kroužků mimo MŠ zajistí potvrzení o docházce na kroužek od pořádající organizace a předají ho prostřednictvím učitelek ředitelce MŠ. Učitelky kopii přiloží ho k EL.


Je možné se přihlásit na kroužek – Angličtina s rodilým mluvčím – zajišťuje Routa ve svých prostorách

 • Rodiče si zajistí u Routy formulář ,,Souhlas s vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku pro školní rok 2022/2023 a předají ho prostřednictvím učitelek ředitelce MŠ. Učitelky kopii přiloží ho k EL.


Škola v přírodě pro předškoláky – přibližně v období 5 či 6/2023 – cena cca 5500 Kč

 • Termín bude upřesněn až v květnu 2023 – Zájem hlaste na svých třídách.

  • mladší děti pouze jako náhradníci


MŠ zajišťuje:

 • divadelní představení, letové ukázky dravců a sov, apod. dle rozpisu na nástěnkách

 • návštěvy Městské knihovny, KD, Muzea a další, besedy s Městskou policií apod.

 • Předškolní děti v době před zápisem navštíví obě ZŠ.

 • Děti se účastní soutěží vyhlášených místními organizacemi.

 • Fotografování dětí 2x ročně – na podzim 12.10.22022 a na jaře

 • Výlety - Společné výlety a výlety jednotlivých tříd se zajišťují v průběhu roku.

Rodiče jsou informováni učitelkami na svých třídách. Rodiče vždy potvrdí účast na výletu podpisem. Doprava autobusy s pásy.

 • Akce jsou hrazeny zákonnými zástupci.


MŠ vyhlásila projekty:

,,Zdravě sebevědomí“ – projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí

 • Projekt vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey

,,Čteme dětem ve školce“ – projekt v rámci spolupráce školy a rodiny

 • Motto: Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku. Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.

 • Na třídách je možné v době před spaním číst dětem ze své oblíbené knihy – od 12:15 hod.

,,Tvoříme pro babičky a dědečky“ – projekt v rámci péče o seniory

 • Výroba přáníček, dárků, apod. k různým příležitostem, předání atd.

,,Se Sokolem do života“ – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 • Projekt České obce sokolské – komplexní program pro rozvoj pohybu dětí od 3 do 6 let.

 • Poplatek za dítě 20,- Kč na celý školní rok.

 • Čekáme na podklady k projektu!!!


Třídní fond, osobní potřeby a další potřeby dětí v MŠ

K uhrazení ceny divadel a ostatních akcí se využívá fond třídy

Je navrhnut počáteční vklad ve výši 300 Kč. (Nechat schválit výši vkladu rodiči i v případě, že vybíráte méně.) Fond vybírají a evidenci vedou učitelky na třídách.

Osobní potřeby

Učitelky upřesní své požadavky na potřeby, úložný box či tašku na VV a požadavky na věci a oblečení do šatny.

K odchodu dětí odpoledne na školní zahradu rodiče dětem pořídí sáček na cvičky, či malý batoh na osobní věci.


Šablony OPJAK - plníme v průběhu roků 2022/2024

Školní asistent – personální podpora – asistentka je v roce 2022/2023 na třídě B3

Ze Šablon OPJAK je každé třídě hrazeno v rámci ,, Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností“ 1x ,,Odborně zaměřené tematické a komunitní setkání v MŠ


Prosíme rodiče, aby se

 • řídili platnými vydanými nařízeními

  • ,,Školním řádem mateřské školy pro školní rok 2022/2023“

 • zavírali vstupní dveře z důvodu bezpečnosti, nezajišťovali dveře zarážkou

 • nepouštěli do budovy cizí osoby

 • používali návleky a nevstupovali s kočárky do vstupních prostor

 • kola a koloběžky ukládali do příslušných stojanů (nepatří do školky ani přivázané k topení apod.)

 • nekouřili v areálu MŠ a nevodili psy do areálu MŠ

 • nezůstávali v areálu MŠ po 12-té hodině – rušíte nás při spaní

 • nezůstávali v areálu MŠ odpoledne, prosíme o využívání veřejných hřišť

 • Všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!

 • V případě zhoršení epidemiologické situaci prosíme rodiče aby se řídili platnými nařízeními.

 • Paní ředitelka prosí rodiče, aby jí v případě, že s ní potřebují hovořit, nechali vzkaz u učitelek na třídě, případně předem napsali email.
V Čelákovicích, 05.09.2022, Hana Henyšová, ředitelka