Č.j.: 258/24

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J. A. Komenského 1586, 250 88 Čelákovice

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Datová schránka MŠ: smsgqtp

Ředitelka: Hana HenyšováOrganizace zápisu pro školní rok 2024/2025

- doporučujeme dodržet tento postup1. Vytiskněte si žádost z webu MŠ www.msjak.cz – žádost má 4 strany:

 • pokud nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v MŠ

2. Žádost řádně a čitelně vyplňte:

 • o přijetí do MŠ žádá pouze jeden zákonný zástupce, který dítě zastupuje po celou dobu přijímacího řízení, na vyzvání se dostaví do MŠ a doloží osobně uvedené dokumenty ředitelce MŠ, nebo osobě oprávněné provádět úkony ve správním řízení.

3. Část ,,Vyjádření lékaře“ – předejte k potvrzení vašemu dětskému lékaři.

4. Žádost, včetně vyjádření lékaře, doručte jedním ze způsobů do 26. 0 4. 2024 :

 • do datové schránky školy : smsgqtp

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem : reditelka@msjak.cz

  • nelze jen poslat prostý email - NEDOPORUČUJEME

 • běžnou poštou na adresu MŠ

 • vložením do poštovní schránky v MŠ – v označené obálce - DOPORUČUJEME

5. Ředitelkou proběhne kontrola žádosti:

 • trvalý pobyt dítěte (pobyt dítěte) – dle evidence obyvatel,

 • povinné očkování – dle vyjádření lékaře,

 • údaje pro komunikaci – telefon, email, datová schránka zákonného zástupce.

6. Ředitelka telefonicky, či emailem, vyzve k osobní účasti a zahájení správního řízení toho, kdo žádost podepsal:

 • dostanete termín a čas, kdy se dostavíte do MŠ - 02.05. nebo 03.05. 2024

7. V domluveném termínu se dostavte osobně bez dítěte do MŠ, kde podepíšete převzetí přiděleného registračního čísla, čímž začne běžet lhůta správního řízení .

K zápisu přineste:

 • originál žádosti o přijetí – pokud jste ji posílali emailem bez el. podpisu,

 • rodný list dítěte,

 • občanský průkaz, pas, vízum zákonného zástupce dítěte,

 • občanský průkaz, pas, vízum dítěte – potvrzení o trvalém pobytu dítěte

 • doklady prokazující :

  • místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)

  • místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Čelákovicích

  • u cizinců s dočasnou ochranou, doklad prokazující prodloužení dočasné ochrany do 31.03. 2025

 • originál vyjádření dětského lékaře o provedeném pravidelném očkování , v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ,

 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přineste doporučení školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře.

Doporučení:

 • V případě cizinců doporučujeme doprovod osoby, která se domluví v českém jazyce.


Děkujeme za pochopení.


V Čelákovicích, 26.03. 2024, Hana Henyšová, ředitelka